เลือกหน้า

16 กันยายน 2566

เนื่องจากช่วงนี้มีเหตุการณ์ในการหลอกลวงจากมิจฉาชีพเพิ่มมากขึ้นในสื่อสังคมต่าง ๆ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงของมิจฉาชีพ และขอแจ้งให้ท่านทราบว่า มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บ รวบรวม และใช้ภายใต้ตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ดังนั้นทางบริษัทจึงมีเจตนาจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และขอย้ำเตือนให้ท่านทราบว่า โปรดระมัดระวังการหลอกลวงของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่าง ๆ ทางไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทรับประกันที่จะดำเนินกระบวนกลไกและมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ตามที่ บริษัทฯ ได้ตรวจพบว่ามีข้อมูลของลูกค้าบางรายการได้ถูกละเมิด หรือเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์เพื่อซื้อขายนั้น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขลูกค้าภายในบริษัทฯ อีเมล ประเทศ และข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีการกล่าวอ้างจำนวนประมาณหนึ่งล้านสี่แสนรายการ โดยเป็นข้อมูลที่มีลูกค้าประเทศอื่นรวมอยู่ด้วย และมีการกล่าวอ้างถึงข้อมูลอื่น ๆ แต่ไม่มีการรวมถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินของลูกค้าโดยทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าข้อมูลที่ถูกละเมิดบางรายการ เป็นข้อมูลที่บริษัทฯ มิได้จัดเก็บ จึงเชื่อได้ว่าแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวมิได้เกิดจากรั่วไหลของระบบของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความไม่สะดวกของลูกค้า จึงขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งว่า โปรดระมัดระวัง กรณีอาจมีผู้แอบอ้างติดต่อเพื่อขอข้อมูลและทำธุรกรรมใด ๆ กับท่าน

บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบการถอนหรือโอนสินทรัพย์ของท่าน เพื่อป้องกันธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือมีความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบและยกเลิกธุรกรรมเหล่านั้นได้จนกว่าจะมีการยืนยันตัวตนจากลูกค้าตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นมาตรการดังกล่าวจะทำให้เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่อาจเกิดความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ครั้งนี้

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินกระบวนการกลไกต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดเวลา และหากท่านมีข้อสงสัยหรือหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใด ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้
นายกุลภัทร ศรีพิพัฒน์ สถานที่ติดต่อ เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 16 โซน 16BC ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 Email: [email protected]