เลือกหน้า
ปัจจุบันมีผู้ไม่ประสงค์ดีปลอมแปลงเว็บไซต์ หรือช่องทางที่เข้าสู่การทำธุรกรรมกับบริษัทเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงขอเพิ่มขั้นตอนในการทำธุรกรรมการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการชั่วคราวกับบัญชีผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางทีมลูกค้าสัมพันธ์จะดำเนินการโดย มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าในการทำธุรกรรมการถอนสินทรัพย์ ดังนี้

ในการทำธุรกรรมการถอนสินทรัพย์ให้ลูกค้าเพิ่มรูปถ่ายใบหน้า พร้อมถือบัตรประชาชนตัวจริง และกระดาษโดยระบุข้อความ ดังนี้

  1. แจ้งความประสงค์การถอนสินทรัพย์กับบริษัทซิปเม็กซ์
  2. อีเมลที่ลงทะเบียน
  3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
  4. ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำรายการถอนเหรียญ __ จำนวน __ ด้วยตนเอง
  5. วัน เดือน ปี ที่แจ้งความประสงค์
  6. ลายเซ็นเจ้าของบัญชี

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามหรือส่งรายละเอียดข้างต้นได้ที่อีเมล [email protected]

หมายเหตุ: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/