เลือกหน้า

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

แจ้งความคืบหน้าคำสั่งศาล

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าว่าเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ศาลสูงแห่งสิงคโปร์ได้อนุญาตให้บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท Zipmex ที่อยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างหนี้ สามารถที่จะดำเนินการจัดโครงสร้างหนี้ภายใต้การกำกับดูแลของศาลดังนี้

บริษัท Zipmex Asia Pte Ltd และ บริษัท Zipmex Pte Ltd สามารถที่จะจัดประชุมเจ้าหนี้ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียกประชุมเจ้าหนี้ของ บริษัท Zipmex Asia Pte Ltd และ บริษัท Zipmex Pte Ltd เพื่อลงมติการจัดโครงสร้างหนี้และแผนการคืนเงิน

เอกสารการจัดโครงสร้างหนี้จะถูกนำส่งแก่เจ้าหนี้ของ บริษัทในลำดับต่อไป

อนึ่ง ศาลได้มีการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อกลุ่มบริษัท Zipmex Group เลขที่ HC/OAs 381, 382, 383, 384 and 385 of 2022 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งอื่น

หากมีความคืบหน้าประการใด จะมีการเรียนแจ้งทางอีเมลแก่ทุกท่านในลำดับต่อไป