เลือกหน้า

Announcement
ประกาศสำคัญของบริษัท ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย

       บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ นำโดยนายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาและเจรจากับนักลงทุนเพื่อพิจารณาการลงทุนในบริษัทฯ

       อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนสภาวะการณ์ของตลาดทุนดิจิทัลที่บริษัทฯ ได้เผชิญอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากกระบวนการจัดการที่เหมาะสม ในการนี้ บริษัทฯ และนักลงทุนจึงมีความเห็นร่วมกันว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Business Restructuring) เป็นกระบวนที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจต่อไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (“คำร้องฯ”) ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566  เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Business Restructuring) โดยกระบวนการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการและให้บริการลูกค้าต่อไปได้ตามปกติ ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ต่อไปในอนาคต

       บริษัทฯ คาดการณ์ว่าระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาคำร้องฯ ตลอดจนการรับทราบผลการพิจารณาคำร้องฯ ดังกล่าว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำร้องฯ โดยบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท แกรนท์ ธอนตัน”) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (“ผู้ทำแผน”) โดยหน้าที่ของผู้ทำแผนนั้น รวมถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และการให้ข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อลูกค้าทุกท่านในลำดับต่อไป 

       บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าการยื่นคำร้องฯ ต่อศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นกระบวนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกระบวนการล้มละลาย โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติ ในระหว่างการดำเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ อันจะทำให้โครงสร้างทางเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

       บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่าสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ (สินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์ trade wallet) จะมิได้รับผลกระทบแต่อย่างใดและท่านยังคงสามารถทำการฝาก ถอน และซื้อขายบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้ตามปกติ 

        ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ FAQ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลแก่ทุกท่านถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว โดยท่านสามารถแจ้งคำถามผ่านทาง Customer Service ได้

     สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต่อสินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์ ZipUp+ ท่านยังคงติดตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ได้ผ่านอีเมลและเว็บไซต์ https://zipmex.com/th/  ของบริษัทฯ

        หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ https://zipmex.com/th/  ของบริษัทฯ ในลำดับต่อไป

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
12 ตุลาคม 2566