เลือกหน้า

       ตามที่บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 (https://zipmex.com/th/announcements/important-announcement-th-12102023/) นั้น

       บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง โดยมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ไม่รับคำร้อง)

       ทั้งนี้ ผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ (สินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์ trade wallet) โดยบริษัทจัดเก็บสินทรัพย์ดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และท่านยังคงสามารถทำการฝาก ถอน และซื้อขายบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้ตามปกติ 

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
18 ตุลาคม 2566