เลือกหน้า

ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (บริษัท) เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงิน ทำให้ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2565 เป็นต้นมา เมื่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในภาวะซบเซาทำให้บริษัทมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ประกอบกับบริษัทแม่ในประเทศสิงคโปร์ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลในประเทศสิงคโปร์ จึงไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทได้

โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามหาผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมลงทุนเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีผู้ลงทุนรายใหม่ที่สนใจเข้ามาติดต่อเจรจาประมาณ 4-5 ราย แต่จนถึงปัจจุบัน บริษัทก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ได้

อย่างไรก็ตามแม้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไปเรียบร้อยแล้ว บริษัทยังคงให้บริการถอนสินทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ใน Trade Wallet โดยลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลาผ่านทางอีเมล Facebook และ Line แต่เนื่องจากมีลูกค้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย