เลือกหน้า

สำหรับการถอนเงินบาทที่คงเหลืออยู่ในบัญชีของท่านนั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ท่านจะสามารถทำการถอนเงินบาทไปยังบัญชีธนาคารที่ได้ทำการผูกไว้กับทางซิปเม็กซ์เท่านั้น โดยท่านสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ในการขอถอนเงินบาทของท่าน ตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบยอดเงินบาทคงเหลือของท่าน

โดยตรวจสอบจาก e-Statement ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่แยกประเภทตาม Trade Wallet และ Z Wallet ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งเอกสารฉบับล่าสุดให้ท่านเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยจัดส่งจากอีเมล [email protected]

2. ตรวจสอบว่าท่านมียอดเงินบาทคงเหลือมากกว่า 20 บาท 
  • หากท่านมียอดคงเหลือน้อยกว่า 20 บาท ท่านจะไม่สามารถถอนเงินบาทออกได้ เนื่องจากยอดคงเหลือไม่เพียงพอต่อค่าธรรมเนียมการถอน
  • หากท่านมียอดคงเหลือมากกว่า 20 บาท ท่านสามารถดำเนินการขอถอนสินทรัพย์เงินบาทของท่านได้
3. แจ้งความประสงค์ในการขอถอนเงินบาท

โดยการส่งอีเมลไปที่ [email protected] พร้อมระบุข้อมูล และแนบรูปเซลฟีของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ต้องระบุในอีเมล

1) ชื่อ-นามสกุลของท่าน
2) จำนวนเงินบาทที่ต้องการถอนออก = XXXX บาท
3) ชื่อธนาคารที่ผูกไว้กับทางซิปเม็กซ์
4) หมายเลขบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับทางซิปเม็กซ์
5) อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทางซิปเม็กซ์

หมายเหตุ: หากท่านไม่แน่ใจว่าได้ทำการผูกบัญชีธนาคารใดไว้กับทางซิปเม็กซ์ ท่านสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หรือนำส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่แสดงข้อมูล ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และชื่อธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุข้อความ “ใช้ในการขอถอนสินทรัพย์เงินบาทกับทางซิปเม็กซ์ เท่านั้น” เพื่อยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน

แนบรูปเซลฟีพร้อมถือบัตรประชาชน  และกระดาษที่ระบุข้อความ ดังต่อไปนี้

1) จำนวนเงินบาทที่ต้องการถอน
2) อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทางซิปเม็กซ์
3) วัน/เดือน/ปี ที่ส่งคำร้องเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการถอนสินทรัพย์เงินบาท
4) ระบุข้อความ “ยินยอมให้บริษัท ซิปเม็กซ์​ จำกัด ดำเนินการถอนเงินบาท จำนวน [ระบุจำนวนเงิน] บาท ไปยังบัญชีธนาคารที่มีเลขบัญชีลงท้ายด้วย [ระบุเลขบัญชีธนาคาร 4 ตัวท้าย] ตามที่ระบุไว้ในอีเมลนี้เท่านั้น”
5) ลายเซ็น

 

ตัวอย่างอีเมล และเอกสารประกอบการขอถอนเงินบาท

 

เรียน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ซิปเม็กซ์

แจ้งขอถอนเงินบาทที่เหลืออยู่ในบัญชี เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทางแพลตฟอร์มของซิปเม็กซ์ จึงขอนำส่งข้อมูล และเอกสารเพื่อขอถอนเงินบาท ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ-นามสกุล: สมหญิง ทองคำดี
2. ถอนเงินบาทจำนวน 1,000 บาท
3. ชื่อธนาคารที่ผูกไว้กับทางซิปเม็กซ์: ธนาคารกรุงไทย
4. หมายเลขบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับทางซิปเม็กซ์: 1234567890
5. อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทางซิปเม็กซ์: [email protected]