เลือกหน้า

สำหรับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ท่านไม่สามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังแพลตฟอร์มอื่น หรือ กระเป๋าปลายทางที่รองรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลได้เท่านั้น โดยกระเป๋าปลายทางจะต้องรองรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเครือข่ายเดียวกับที่ซิปเม็กซ์รองรับการถอนเท่านั้น

1. โปรดตรวจสอบทรัพย์สินในบัญชีของท่านจาก e-Statement  ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่แยกประเภทตาม Trade Wallet และ Z Wallet ที่ทางซิปเม็กซ์ได้ส่งให้ท่านล่าสุดในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ส่งจากอีเมล [email protected]

2. โปรดตรวจสอบทรัพย์สินใน Trade Wallet ว่าท่านสามารถถอนทรัพย์สินออกจากซิปเม็กซ์ได้หรือไม่ โดยท่านจะต้องตรวจสอบว่าท่านมียอดคงเหลือเพียงพอกับค่าธรรมเนียมการถอน และมีจำนวนทรัพย์สินมากกว่าจำนวนขั้นต่ำในการถอนหรือไม่

โดยท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถอนและจำนวนขั้นต่ำในการถอนได้จาก https://updates.zipmex.co.th/wp-content/uploads/2024/02/Fee-schedule-update-28-Feb-2024.pdf

2.1 หากท่านมียอดคงเหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการถอน ท่านไม่สามารถถอนทรัพย์สินออกจากซิปเม็กซ์ได้

ตัวอย่างเช่น ท่านมียอดคงเหลือเหรียญ USDT จำนวน 5 USDT ใน Trade Wallet ท่านไม่สามารถถอนเหรียญ USDT ออกจากซิปเม็กซ์ได้เนื่องยอดคงเหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการถอน USDT (ค่าธรรมเนียมการถอน USDT อยู่ที่ 10 USDT)

2.2 หากท่านมียอดคงเหลือมากกว่าค่าธรรมเนียมการถอน แต่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการถอน ท่านไม่สามารถถอนทรัพย์สินออกจากซิปเม็กซ์ได้

ตัวอย่างเช่น ท่านมียอดคงเหลือเหรียญ ONE จำนวน 10 ONE ใน Trade Wallet ท่านไม่สามารถถอนเหรียญ ONE ออกจากซิปเม็กซ์ได้เนื่องยอดคงเหลือน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการถอน (ONE มีค่าธรรมเนียมการถอน 0.2 ONE และมีขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่ 60.2 ONE)

2.3 หากท่านมียอดคงเหลือมากกว่าค่าธรรมเนียมการถอนและมากกว่าจำนวนขั้นต่ำในการถอน ท่านสามารถถอนทรัพย์สินออกจากซิปเม็กซ์ได้

ตัวอย่างเช่น ท่านมียอดคงเหลือเหรียญ SOL จำนวน 0.456 SOL ใน Trade Wallet ท่านสามารถถอนเหรียญ SOL ออกจากซิปเม็กซ์ได้ เนื่องจากมียอดคงเหลือมากกว่าค่าธรรมเนียมการถอนและมากกว่าจำนวนขั้นต่ำในการถอน (SOL มีค่าธรรมเนียมการถอน 0.012 SOL และมีขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่ 0.012005 SOL)

3. เตรียมข้อมูลสำหรับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

3.1 ค้นหาแพลตฟอร์มที่รองรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ท่านต้องการ

ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง เนื่องจากทางเราไม่สามารถแนะนำเรื่องของการลงทุนหรือข้อมูลของกระดานเทรดอื่นๆได้ ทั้งนี้รบกวนท่านตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของแพลตฟอร์มที่รองรับการฝากถอนเหรียญได้ ดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://coinmarketcap.com/coins/
 2. ค้นหาเหรียญที่ต้องการตรวจสอบ
 3. ไปที่ Markets
 4. ท่านสามารถตรวจสอบแพลตฟอร์มที่รองรับเหรียญนั้นๆได้ที่ช่อง Exchange

หรือท่านสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง Hardware wallet, MetaMask

หากท่านไม่มีแพลตฟอร์มอื่น หรือ กระเป๋าปลายทางที่รองรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ก็จะไม่สามารถทำรายการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากซิปเม็กซ์ได้

3.2 ชื่อเครือข่ายของที่อยู่กระเป๋าปลายทางคืออะไร? ใช่ชื่อแพลตฟอร์มไหม? ค้นหาข้อมูลได้จากที่ไหน?

ชื่อเครือข่ายของที่อยู่กระเป๋าปลายทาง คือ ชื่อของเครือข่ายบนที่อยู่กระเป๋าการฝากของสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มปลายทาง/กระเป๋าปลายทางที่รองรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ใช่ชื่อแพลตฟอร์มปลายทาง

ท่านสามารถตรวจสอบชื่อเครือข่ายของที่อยู่กระเป๋าการฝาก ได้จากแพลตฟอร์มปลายทาง/กระเป๋าปลายทาง และท่านจะต้องตรวจสอบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่ซิปเม็กซ์รองรับการถอนหรือไม่

ตัวอย่าง ท่านต้องการถอนเหรียญ ETH จากซิปเม็กซ์ไปยังแพลตฟอร์ม A 

ท่านจะต้องทำการตรวจสอบ ดังนี้

1. ท่านจะต้องตรวจสอบว่าซิปเม็กซ์รองรับการถอนเหรียญ ETH ผ่านเครือข่ายใด
โดยท่านสามารถตรวจสอบเครือข่ายที่ซิปเม็กซ์รองรับการถอนได้ที่ https://updates.zipmex.co.th/wp-content/uploads/2024/02/Fee-schedule-update-28-Feb-2024.pdf

คำตอบคือ ซิปเม็กซ์รองรับการถอนเหรียญ ETH ผ่านเครือข่าย ERC20

2. ท่านจะต้องตรวจสอบว่าแพลตฟอร์ม A รองรับการฝากเหรียญ ETH ผ่านเครือข่ายใด? รองรับการฝาก ETH ผ่านเครือข่าย ERC20 หรือไม่?
โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของทางแพลตฟอร์ม A

หากคำตอบคือ
– แพลตฟอร์ม A รองรับการฝากเหรียญ ETH ผ่านเครือข่าย ERC20 ท่านสามารถโอนเหรียญ ETH จากซิปเม็กซ์ไปไปยังแพลตฟอร์ม A ได้ โดยท่านสามารถแจ้งชื่อเครือข่ายเป็น ERC20

– แพลตฟอร์ม A ไม่รองรับการฝากเหรียญ ETH ผ่านเครือข่าย ERC20 ท่านไม่สามารถโอนเหรียญ ETH จากซิปเม็กซ์ไปไปยังแพลตฟอร์ม A ได้ (ท่านจะต้องหาแพลตฟอร์มอื่นที่รองรับการฝากเหรียญ ETH ผ่านเครือข่าย ERC20 เพื่อให้ซิปเม็กซ์ดำเนินการ)

3.3 หมายเลขที่อยู่กระเป๋าปลายทางคืออะไร? ใช่หมายเลขบัญชีธนาคารไหม? ค้นหาข้อมูลได้จากที่ไหน? หน้าตาข้อมูลเป็นอย่างไร?

หมายเลขที่อยู่กระเป๋าปลายทาง คือ ที่อยู่กระเป๋าการฝากของสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มปลายทาง/กระเป๋าปลายทาง ไม่ใช่หมายเลขบัญชีธนาคาร

ที่อยู่กระเป๋าการฝากของสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขที่เรียงต่อกันเป็นจำนวนมาก เช่น
– 0x05ee788917218a72a98aeb9ac0b9ca8c1
– bc1qxds87cdhqg8qwmw597usz7f73z3x4q

ขั้นตอนการค้นหาหมายเลขที่อยู่กระเป๋าปลายทางผู้รับ ดังนี้

1. ท่านจะต้องไปที่แพลตฟอร์มปลายทาง/กระเป๋าปลายทาง ที่ท่านต้องการรับสินทรัพย์ดิจิทัลจากซิปเม็กซ์
2. ท่านจะต้องตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าการฝากของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ บนแพลตฟอร์มปลายทาง/กระเป๋าปลายทาง
3. โปรดตรวจสอบว่าที่อยู่กระเป๋าปลายทางรองรับเครือข่ายเดียวกันกับที่ซิปเม็กซ์รองรับหรือไม่
4. คัดลอกข้อมูลที่อยู่กระเป๋าปลายทาง มาแจ้งกับซิปเม็กซ์ในรูปแบบของข้อความ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่คัดลอกข้อมูลและนำไปทำธุรกรรมถอนได้

ตัวอย่าง ท่านต้องการถอนเหรียญ ETH จากซิปเม็กซ์ไปยังแพลตฟอร์ม A  

ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ไปที่แพลตฟอร์ม A
2. ตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าการฝากของเหรียญ ETH (ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของแพลตฟอร์ม A ว่าท่านจะสามารถค้นหาที่อยู่กระเป๋าการฝากเหรียญได้ที่ใด)
3. ตรวจสอบว่าที่อยู่กระเป๋าการฝากของเหรียญ ETH รองรับการฝากผ่านเครือข่าย ERC20 หรือไม่ (เนื่องจากซิปเม็กซ์รองรับการถอน ETH  ผ่านเครือข่าย ERC20 เท่านั้น)
4. คัดลอกข้อมูลที่อยู่กระเป๋าปลายทางจากแพลตฟอร์ม A มาแจ้งกับซิปเม็กซ์ในรูปแบบของข้อความ

4. ข้อมูลที่ท่านจะต้องกรอกเป็นข้อความลงในอีเมลและส่งไปที่ [email protected]

 1. ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า
 2. ชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล
 3. จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการถอน
 4. ชื่อเครือข่ายของที่อยู่ปลายทาง***
 5. หมายเลขที่บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (ที่อยู่กระเป๋าปลายทาง)
 6. อีเมลที่ลงทะเบียนกับ ซิปเม็กซ์ (Zipmex)

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในอีเมล

1. ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า : สมหญิง ทองคำดี
2. ชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล : BTC และ ETH
3. จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการถอน
-0.0045 BTC
-0.08 ETH
4. ชื่อเครือข่ายของที่อยู่ปลายทาง
-BTC – เครือข่าย BITCOIN
-ETH – เครือข่าย ERC20
5. หมายเลขที่บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (ที่อยู่กระเป๋าปลายทาง)
-BTC – bc1q5uhpjchqyh89yhkx84a3n4cnvt6vh5
-ETH – 0x8983C55Ebc817BfC5fA3f1AE44f2Ad3BE
6. อีเมลที่ลงทะเบียนกับ ซิปเม็กซ์ (Zipmex) : [email protected]

5. ข้อมูลสำหรับการถอนที่ท่านจะต้องเขียนลงบนกระดาษเพื่อใช้ในการถ่านภาพเซลฟี
1. จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการถอน
2. อีเมลที่ลงทะเบียนกับ ซิปเม็กซ์ (Zipmex)
3. วันที่ส่งการแจ้งขอให้บริษัทดำเนินการ
4. ลายเซ็นของลูกค้า
5. “ยินยอมให้บริษัทดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล [ชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล] จำนวน XX [ชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล] ไปยังที่อยู่กระเป๋าปลายทางหมายเลขตามที่ระบุในอีเมล [พร้อมเขียนเฉพาะเลข 4 ตัวลงท้าย] เท่านั้น”

ตัวอย่างการเขียนข้อมูลลงบนกระดาษ
1. จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการถอน : 0.0045 BTC และ 0.08 ETH
2. อีเมลที่ลงทะเบียนกับ ซิปเม็กซ์ (Zipmex) : [email protected]
3. วันที่ส่งการแจ้งขอให้บริษัทดำเนินการ : 11 มีนาคม 2567 (วันที่ปัจจุบันที่ท่านนำส่งเอกสารเข้ามาที่ซิปเม็กซ์)
4. ลายเซ็นของลูกค้า : สมหญิง ทองคำดี
5. “ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล BTC จำนวน 0.0045 BTC  ไปยังที่อยู่กระเป๋าปลายทางหมายเลขตามที่ระบุในอีเมล [6vh5] และ ETH จำนวน 0.08 ETH ไปยังที่อยู่กระเป๋าปลายทางหมายเลขตามที่ระบุในอีเมล [d3BE] เท่านั้น”

6. ตัวอย่างภาพเซลฟีถือบัตรประชาชนและกระดาษที่ระบุข้อมูล

หมายเหตุ:
หากท่านส่งอีเมลมาที่ [email protected] แล้วถูกปฏิเสธ หรือขึ้นว่าไม่สามารถส่งได้ ให้ท่านแบ่งข้อมูลที่อยู่กระเป๋าปลายทางส่งเป็น 2 บรรทัดและส่งอีเมลอีกครั้ง

ตัวอย่าง
ท่านต้องการส่งข้อมูล ดังนี้

 • BTC – bc1q5uhpjchqyh89yhkx84a3n4cnvt6vh5
 • ETH – 0x8983C55Ebc817BfC5fA3f1AE44f2Ad3BE

ให้ท่านดำเนินการส่งข้อมูลที่อยู่กระเป๋าปลายทางเป็น 2 บรรทัด ดังนี้แทน

 • BTC
  bc1q5uhpjchqyh89yh
  kx84a3n4cnvt6vh5
 • ETH
  0x8983C55Ebc817Bf
  C5fA3f1AE44f2Ad3BE

ตัวอย่างอีเมล และเอกสารประกอบการขอถอนสินทรัพย์ดิจิทัล


ถึง ซิปเม็กซ์

เนื่องจากไม่สามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดในบัญชีได้ด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์มซิปเม็กซ์ จึงนำส่งเอกสารต่อไปนี้เพื่อแจ้งความประสงค์ขอถอนสินทรัพย์ดิจิทัล;

 1. ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า : สมหญิง ทองคำดี
 2. ชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล : BTC และ ETH
 3. จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการถอน
 • 0.0045 BTC
 • 0.08 ETH
 1. ชื่อเครือข่ายของที่อยู่ปลายทาง
 • BTC – เครือข่าย BITCOIN
 • ETH – เครือข่าย ERC20
 1. หมายเลขที่บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (ที่อยู่กระเป๋าปลายทาง)
 • BTC – bc1q5uhpjchqyh89yhkx84a3n4cnvt6vh5
 • ETH – 0x8983C55Ebc817BfC5fA3f1AE44f2Ad3BE
 1. อีเมลที่ลงทะเบียนกับ ซิปเม็กซ์ (Zipmex) : [email protected]