เลือกหน้า

เงื่อนไขการใช้บริการของ ZIPMEX

เงื่อนไขการใช้บริการของ ZIPMEX

‬มีผลใช้บังคับ: 19 มิถุนายน 2022

Zipmex Company Limited (“Zipmex”) ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) ภายใต้ชื่อ ‘Zipmex’ และอาจให้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้โดยละเอียด
เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้และเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ (“เงื่อนไข”) ถือว่าเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ Zipmex เงื่อนไขมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึง หรือการใช้งาน บริการใด ๆ ก็ที่ Zipmex มอบให้จากการใช้เว็บไซต์ และต่อบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ Zipmex มอบให้ นโยบายของ Zipmex ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีการโพสต์เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขที่มีการทำตัวหนาในเงื่อนไขเหล่านี้จะมีคำอธิบายอยู่ในข้อ 1.1 หรือส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ การอ้างอิงในเงื่อนไขเหล่านี้ถึง “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา” จะหมายถึง Zipmex และการอ้างอิงถึง “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึงบุคคลที่อ่านและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะผู้ใช้
เมื่อสมัครใช้บัญชีผ่านเว็บไซต์ จะหมายความว่าคุณรับทราบและยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้ของ Zipmex:

(ก) นโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข) ตารางค่าธรรมเนียม และ

(ค) คู่มือผู้ใช้ (คำถามที่พบบ่อย)

1. การตีความ

1.1 คำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเอกสารนี้หรือมีความจำเป็นตามบริบทอื่น คำศัพท์ที่นิยามไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

(ก) “ตัวแทนในเครือ” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ควบคุม หรือถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมแบบเดียวกันกับบุคคลที่อ้างอิง

(ข) “โปรแกรม AML/KYC” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 8.5

(ค) “นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

(ง) “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”หมายความรวมถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์จะซื้อขายหรือจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ

(จ) “สื่อวัสดุของ Zipmex” หมายถึงบริการ เว็บไซต์และเทคโนโลยีทั้งหมด เนื้อหา และสื่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ แสดง หรือมอบให้เกี่ยวกับบริการหรือเว็บไซต์

(ฉ) “ผู้ให้บริการของ Zipmex” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.15

(ช) “วันทำการ” หมายถึงทุกวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันอื่น ๆ ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

(ซ) “การสื่อสาร” หมายถึงการสื่อสาร ข้อตกลง เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน การแจ้ง และการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

(ฌ) “เรื่องร้องเรียน” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.10

(ญ) “การใช้งานอย่างมีเงื่อนไข” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.

(ฎ) “การควบคุม” หมายถึงสิทธิความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่มากกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในองค์กรธุรกิจ หรือนิติบุคคลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่มีหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของที่เทียบเคียงกันได้

(ฏ) “โปรโตคอลตราสารอนุพันธ์” หมายถึงแตกย่อย การเพิ่ม การเสริม หรืออนุพันธ์ ของสกุลเงินดิจิทัลหรือเทคโนโลยีอ้างอิงที่ต่างออกไป

(ฐ) “สกุลเงินดิจิทัล” หมายถึงสินทรัพย์ที่ใช้บล็อกเชนหรือสิทธิ์ใด ๆ หรือการรับรองมูลค่า สิทธิ์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในแบบอื่นที่คล้ายกัน

(ฑ) “ที่อยู่จากแหล่งอื่น” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 7.7

(ฒ) “ความคิดเห็น” หมายถึงความคิดเห็น ข้อแนะนำ แนวคิด หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเสนอ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ Zipmex หรือบริการ ไม่ว่าจะทางอีเมล การโพสต์ หรือผ่านทางบริการหรือช่องทางอื่น ๆ(ณ) “ตารางค่าธรรมเนียม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 10

(ด) “กระเป๋าเงินเฟียต” หมายถึงบัญชีที่เปิดสำหรับผู้ใช้ตามกระบวนการลงทะเบียนเพื่อใช้อำนวยสะดวกการทำธุรกรรมเงินสดบางอย่างบนแพลตฟอร์มของ Zipmex

(ต) “Hosted Wallet” หมายถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบฝากไว้กับโฮสต์ที่ให้บริการโดย Zipmex หรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดย Zipmex ตามความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับบางสกุลเงินไว้ได้ และสามารถติดตาม โอนเงิน และจัดการสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับในกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบฝากไว้กับโฮสต์ดังกล่าว

(ถ) “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 14

(ท) “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (รวมถึงสิทธิในการขอใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวหรือการขอขึ้นทะเบียน ฯลฯ สิทธิใด ๆ เหล่านั้น)

(ธ) “OFAC” หมายถึงสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา

(น) “คำสั่งซื้อ” หมายถึงคำสั่งการเพื่อให้เกิดการค้าโดยใช้บริการ

(บ) “ธุรกิจต้องห้าม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.

(ป) “ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 8.2

(ผ) “ผู้แทน” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.11

(ฝ) “ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3

(พ) “การควบคุมตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3

(ฟ) “ประกาศ กลต.” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ภ) “การละเมิดการรักษาความปลอดภัย” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

(ม) “บริการ” หมายถึง:

(1) การให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) การให้บริการบัญชีผู้ใช้

(3) การให้บริการ Hosted Wallet

(4) การให้บริการ กระเป๋าเงินเฟียต

(5) การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ

(6) บริการอื่น ๆ ดังกล่าวตามที่ Zipmex อาจพิจารณาจัดหาให้แก่ผู้ใช้เป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีการสรุปรายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ตามโอกาส

(ย) “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Zipmex ในชื่อโดเมน “www.zipmex.com” (รวมถึงโดเมนย่อย และหากชื่อโดเมนหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Zipmex มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะหมายถึงความเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ร่วมกับเว็บไซต์หรือ API ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ร) “สกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ” หมายถึงสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในรายการสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับโดย Zipmex ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในส่วน “ข้อมูลเหรียญ” บนเว็บไซต์ของ Zipmex และจะมีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ

(ล) “เงื่อนไข” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในบทนำของเอกสารนี้

(ว) “เนื้อหาของบุคคลที่สาม” หมายถึงเนื้อหาที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ เว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่นใดที่อาจเข้าถึงได้ผ่านทางหรือมีลิงก์ไปจากเว็บไซต์)

(ศ) “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 7.4

(ษ) “การซื้อขาย” หมายถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วไปเป็นสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินทั่วไป หรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งประเภทเป็นสกุลเงินดิจิทัลอีกประเภท โดยในแต่ละกรณีจะเป็นการทำธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ใช้บริการรายอื่น (หรือระหว่างคุณและผู้ใช้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หรือบริการที่เข้าถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการกับ Zipmex ที่กระทำการในนามตัวแทนของคุณ ตามความเกี่ยวข้อง) ซึ่งการแลกเปลี่ยนในแต่ละกรณีนั้นได้รับการสนับสนุนโดยบริการ

(ส) “ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 10

(ห) “เทคโนโลยีอ้างอิง” หมายถึงซอฟต์แวร์ เครือข่าย โปรโตคอล ระบบ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล (รวมถึงบล็อกเชนใด ๆ ตามความเกี่ยวข้อง)

(ฬ) “สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับ” หมายถึงสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ระบบของเราไม่รองรับ

(อ) “รัฐที่ถูกห้ามค้าขายโดยสหรัฐอเมริกา” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3

(ฮ) “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้บุคคลหรือองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของ Zipmex

(กก) “บัญชีผู้ใช้” หมายถึงบัญชีการซื้อขายที่เปิดไว้สำหรับผู้ใช้ตามกระบวนการลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการให้บริการของ Zipmex

(ขข) “บัญชีธนาคารของผู้ใช้” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 7.3

1.2 หัวเรื่อง

หัวเรื่องของส่วนต่าง ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้ใช้กำกับควบคุมความหมายหรือการวิเคราะห์ตีความบทบัญญัติใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้

2. คุณสมบัติการได้รับสิทธิ์

2.1 คุณสมบัติการใช้บริการ

คุณรับทราบว่า Zipmex มีจุดประสงค์ที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

2.2 ข้อกำหนดทั่วไป

(ก) คุณรับรองและรับประกันตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีบัญชีมีผู้ใช้ว่า:

(1) หากคุณเป็นผู้ใช้บุคคล คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจทางกฎหมายของถิ่นที่พำนักและตามสัญชาติของคุณ และคุณยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

(2) คุณมีความสามารถในทางกฎหมายที่จะยอมรับและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งปวง

(3) คุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้และเข้าถึงบริการเพื่อการใช้งานของตัวคุณเอง และไม่ใช่เพื่อการใช้งานหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นผู้ใช้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนผู้ใช้องค์กรที่ระบุไว้เฉพาะ (และตามการยกเว้นที่ Zipmex ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก)

(4) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ Zipmex สำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้หรือการดำเนินการอื่น ๆ นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนในทุกด้าน

(5) คุณไม่เคยถูกระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์การใช้บริการของ Zipmex มาก่อน

(6) คุณไม่ได้ถูกระบุว่าเป็น “บุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ” ตามคำสั่งของ OFAC หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตรอื่น ๆ ที่จัดทำโดย OFAC

(7) คุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา

(8) คุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรการก่อการร้ายที่ทราบแน่ชัดหรือต้องสงสัย ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ตามรัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ (Patriot Act)

(9) คุณไม่ได้เป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนัก (หรือในกรณีของผู้ใช้องค์กร ต้องไม่ได้ก่อตั้ง จัดตั้ง หรือดำเนินธุรกิจ) ในตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ (รวมถึงเขตอำนาจทางกฎหมายที่ได้รับการกำหนดว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ตามการพิจารณาของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force) และเขตอำนาจทางกฎหมายที่เป็นเขตแดนต้องห้ามภายใต้โปรแกรมการคว่ำบาตรของ OFAC) และ

(10) คุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อการคว่ำบัตรของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ บัญชีรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่กำหนดของ MAS หรือบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตรบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่คล้ายกัน การคว่ำบาตรทางการเงิน รายชื่อผู้ก่อการร้ายที่ต้องสงสัย หรือรายชื่อที่คล้ายกันของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่นใดที่ Zipmex ดำเนินธุรกิจหรืออาจจะดำเนินธุรกิจอยู่

(11) คุณไม่ได้ละเมิดกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย ในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่ Zipmex ดำเนินธุรกิจหรืออาจจะดำเนินธุรกิจอยู่

(ข) หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เป็นความจริงอีกต่อไป คุณจะต้องแจ้ง Zipmex เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทันทีโดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/

(ค) ในกรณีที่การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็น (หรือกลายเป็น) เรื่องเท็จ Zipmex อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตามดุลยพินิจของเรา หรือใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงในข้อ 11.1

2.3 ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม

(ก) คุณต้องไม่ใช้บริการหาก:

(1) คุณอยู่ใน หรือเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักของ รัฐ ประเทศ เขตแดน หรือเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับการห้ามค้าขายของสหรัฐอเมริกา (“รัฐที่ถูกห้ามค้าขายโดยสหรัฐอเมริกา”)

(2) คุณอยู่ใน หรือเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักของ รัฐ ประเทศ เขตแดน หรือเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่ Zipmex ได้พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าจะงดเว้นการให้บริการ หรือ

(3) การใช้บริการโดยคุณในตำแหน่งที่อยู่ของคุณอาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่มีบังคับใช้
รัฐ ประเทศ เขตแดน และเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ และตำแหน่งที่อยู่อื่น ๆ ที่อ้างถึงในข้อย่อย (1) จนถึง (3) ข้างต้น จะเรียกรวมกันในที่นี้ว่าเป็น “ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม” และแต่ละแห่งจะจะมีการอ้างถึงในที่นี้ว่าเป็น “ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม”

(ข) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักของตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่ใช้บริการใด ๆ ในขณะที่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ

(ค) Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้การควบคุมเพื่อจำกัดการเข้าถึงบริการจากตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ (“การควบคุมตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม”) ในกรณีที่การควบคุมตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามไม่มีผลบังคับใช้หรือสามารถหลบเลี่ยงได้ คุณยินยอมว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 2.3 นี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

(ง) หากคุณอยู่ในรัฐ ประเทศ เขตแดน และเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่ในภายหลังได้รับการพิจารณาว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม คุณยินยอมว่า Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1

3. บัญชีผู้ใช้

3.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้

ในการใช้บริการ คุณต้องลงทะเบียนสมัครใช้บัญชีผู้ใช้โดยใช้อีเมลส่วนตัวของคุณเท่านั้น Zipmex อาจปฏิเสธการเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่คุณตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท คุณได้รับสิทธิ์ให้มีบัญชีผู้ใช้ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หลังจากที่ยืนยันตัวตนของคุณ (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6.4) คุณจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้โดยใช้สกุลเงินทั่วไปที่รองรับหรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ รวมถึงการจัดเก็บ (สำหรับการใช้ร่วมกับบริการ) และการซื้อขายสกุลเงินทั่วไปที่รองรับหรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ ผ่านทางเว็บไซต์

3.2 บัญชีที่เปิดโดยใช้ข้อมูลตัวตนที่เป็นเท็จหรือมีการแก้ไขดัดแปลง

หากเราพบว่าคุณได้เปิดบัญชีอื่นภายใต้ข้อมูลตัวตนที่เป็นเท็จหรือมีการแก้ไขดัดแปลง Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1

3.3 การยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยสมัครใจ

(ก) ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องแจ้ง Zipmex เป็นลายลักษณ์อักษรถึงคำขอของคุณโดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าสนับสนุนของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ เมื่อได้รับคำร้องขอยกเลิกของคุณ Zipmex จะส่งข้อมูลกระบวนการถอนเงินให้คุณ แต่คุณต้องรับทราบและยอมรับว่าการถอนเงินคงเหลือออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว และคุณจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการถอนใด ๆ ที่มี รวมถึงยอดคงค้างอื่นใดที่ติดค้างกับ Zipmex คุณรับทราบและตกลงว่า Zipmex จะขอสงวนสิทธิ์ในการหักกลบค่าธรรมเนียมคงค้างใด ๆ หรือยอดเงินอื่น ๆ ที่ติดค้างกับ Zipmex จากยอดที่คุณพึงได้รับจากการถอนเงินออกจากบัญชี การปิดบัญชีของคุณจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่คุณปิดบัญชี

(ข) คุณรับทราบและยอมรับว่า หลังเสร็จสิ้นกระบวนการถอนเงินแล้ว Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินทุนที่เหลือใด ๆ หรือการขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ในระหว่างกระบวนการถอนเงิน อันเนื่องมาจากการดำเนินการหรือการไม่ได้ดำเนินการของคุณ คุณอนุญาตให้ Zipmex ยกเลิกหรือระงับธุรกรรมที่รอดำเนินการของคุณในขณะที่ทำการยกเลิกบัญชี ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกรรมดังกล่าวนั้นสามารถถูกยกเลิกหรือระงับได้

3.4 การเสียชีวิตหรือการไร้ความสามารถในทางกฎหมายของผู้ใช้

สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลอื่น ๆ หาก Zipmex ได้รับเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันการเสียชีวิตหรือการเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย (หรือข้อมูลอื่นที่ทำให้ Zipmex เชื่อได้ว่าคุณเสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย) Zipmex อาจอายัดบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อให้ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้จนกว่า: (1) ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับมอบหมายของคุณได้เปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (ตามคำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) และเงินทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับการโอนไปยังบัญชีใหม่ดังกล่าว หรือ (2) Zipmex ได้รับหลักฐานยืนยันจนเป็นที่พึงพอใจแล้วว่าคุณยังไม่ได้เสียชีวิต หรือคุณไม่ได้กลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย (หรือไม่ได้เป็นอีกต่อไป) หาก Zipmex มีเหตุผลอันควรให้เชื่อได้ว่าคุณอาจจะเสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย แต่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จนเป็นที่พึงพอใจถึงการเสียชีวิตหรือการเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายของคุณ คุณจะอนุญาตให้ Zipmex ดำเนินการยื่นเรื่องสอบถาม ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการยืนยันว่าคุณได้เสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายแล้ว
เมื่อ Zipmex ได้รับหลักฐานจนเป็นที่พึงพอใจแล้วว่าคุณได้เสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งย่างถูกต้องในพินัยกรรมของคุณหรือเอกสารรับรองอื่น ๆ ที่คล้ายกัน (หรือในกรณีของบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายจะต้องเป็นหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่คล้ายกัน) จะต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ หากคุณยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ Zipmex จะขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) (ในกรณีที่คุณเสียชีวิต) ปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามที่ได้รับมรดกเป็นบัญชีผู้ใช้ของคุณเสมือนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของคุณ ตามที่ Zipmex พิจารณาเมื่อได้รับและได้ตรวจสอบเอกสารที่เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม โดยอาศัยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) พินัยกรรม ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นในระหว่างที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ยังมีชีวิตอยู่ หรือเอกสารรับรองกองมรดกขนาดเล็ก หรือ (2) ขอดูคำสั่งการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์จากศาลที่มีอำนาจในการออกคำสั่ง หาก Zipmex พิจารณาโดยดุลยพินิจของบริษัทแล้วว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ของการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอคำสั่งเพื่อยืนยันประเด็นดังกล่าวจากศาลที่มีอำนาจ ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น การเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นเรื่องจำเป็น หาก Zipmex กำหนดไว้ หลังจากการเสียชีวิตหรือการกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายของคุณ และคุณตกลงว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ของคุณจะต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ตามที่ Zipmex กำหนด และต้องแจ้งข้อมูลที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้
ในกรณีที่ผู้ใช้องค์กรเลิกกิจการ ยุติการดำเนินธุรกิจ หรือล้มละลาย หรือถูกสั่งให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ก่อนการปิดบัญชีผู้ใช้ขององค์กรและการถอนสินทรัพย์ในบัญชีดังกล่าว Zipmex อาจจะอายัดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวในลักษณะที่คล้ายกัน และอาจร้องขอหลักฐานจนเป็นที่พึงพอใจถึงสิทธิของผู้สืบทอด เจ้าของ ทรัสตี (ในกรณีการล้มละลาย) หรือผู้แทนอื่น ๆ เพื่อรับสินทรัพย์ดังกล่าว หรือต้องนำส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวก่อนจะปลดการอายัดดังกล่าว (และ Zipmex อาจจะกำหนดให้ผู้สืบทอด เจ้าของ ทรัสตี (ในกรณีการล้มละลาย) หรือผู้แทนอื่น ๆ ต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ และนำส่งข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต สำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เป็นองค์กรดังกล่าว)
หาก Zipmex พิจารณาโดยดุลยพินิจของบริษัทแล้วว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย การล้มละหลาย หรือการเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้ใช้องค์กร Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอคำสั่งเพื่อยืนยันประเด็นดังกล่าวจากศาลที่มีอำนาจ ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ขององค์กร

3.5 อุปกรณ์และการเข้าถึง

ในการเข้าถึงบริการ คุณต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน รวมถึงการสมัครใช้บริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ การเข้าถึงบริการอาจถูกลดระดับหรือไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากหรือมีปริมาณการใช้งานสูง ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหรือเข้าถึงบริการได้ในช่วงเวลาหนึ่ง และอาจจะทำให้ระยะเวลาในการตอบสนองเพื่อสนับสนุนล่าช้าออกไป Zipmex ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการจะพร้อมใช้งานโดยไม่มีข้อขัดข้อง หรือคำสั่งดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการโดยทันที ได้รับยอมรับ ได้รับการบันทึก หรือเปิดให้ใช้ได้ตลอดเวลา Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ อันมีเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือข้อขัดข้องดังกล่าวใด ๆ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านภาษี

(ก) คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีบังคับใช้กับกิจกรรมการซื้อขายของคุณ รวมถึงการใช้บริการในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรายงานและการจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องใด ๆ Zipmex จะทำการหักภาษีและนำส่งเพื่อชำระหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ (ตามขอบเขต) โดยไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องคุณออกจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระผู้พันในการรายงานและการจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้อง

(ข) หน้าที่ของคุณคือการพิจารณาว่ามีภาษีใด ๆ เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและธุรกรรมอื่นใดที่คุณดำเนินการผ่านทางบริการหรือไม่

(ค) นอกจากนี้คุณยังรับรองและตกลงว่า:

(1) คุณมีหน้าที่รายงานและนำส่งภาษีที่ถูกต้องต่อหน่วยงานสรรพากร

(2) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการพิจารณาว่าภาษีใดเกี่ยวข้องกับการซื้อขายของคุณ หรือการเก็บ การรายงาน การหัก หรือการนำส่งภาษีใด ๆ อันเกิดจากการซื้อขายของคุณ และ

(3) จำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้หรือแจ้งไว้ว่าต้องชำระให้แก่ Zipmex ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ จะถือว่าไม่ได้เป็นยอดที่รวมถึงภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดที่คล้ายกัน หรือค่าธรรมเนียมเรียกเก็บของรัฐบาล และหาก Zipmex ถูกเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของรัฐบาล คุณจะต้องชำระยอดเงินเพิ่มเติมที่เทียบเท่ากับภาษีหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวของรัฐบาลให้แก่ Zipmex และต้องจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex สำหรับการสูญเสียใด ๆ อันมีเหตุมาจากภาษีหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวของรัฐบาล

5. การรักษาความปลอดภัย

5.1 คุณลักษณะที่ปลอดภัยมากขึ้น

(ก) Zipmex อาจจะนำเสนอทางเลือกการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงตัวอย่างเช่น การยืนยันตัวตนสองปัจจัย (2FA)) และแนะนำให้คุณใช้คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษดังกล่าว แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ

(ข) หากคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและการควบคุมที่ต่อเนื่องที่มีต่ออุปกรณ์หรือบัญชีใด ๆ ที่อาจจะใช้งานกับคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษ

5.2 กิจกรรมในบัญชีผู้ใช้

(ก) คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในเรื่อง:

(1) การดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่เพียงพอสำหรับบัญชีผู้ใช้และอุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ อุปกรณ์ใดก็ตามที่อาจจะใช้งานกับคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษ)

(2) การเก็บรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวในการล็อกอิน รหัสประจำตัว รหัสผ่าน หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (รหัส PIN) คีย์ API หรือรหัสอื่นใดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ

(3) การตรวจควบคุมกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

(4) การแจ้งที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ของคุณที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนให้แก่ (Zipmex) และการอัปเดตข้อมูลติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในโพรไฟล์บัญชีผู้ใช้ เพื่อรับการแจ้งหรือการเตือนใด ๆ ที่ Zipmex อาจส่งถึงคุณ และ

(5) การสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต

(ข) การสูญเสียหรือความเสี่ยงใด ๆ ของข้อมูลที่กล่าวไว้ก่อนหน้าและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรืออุปกรณ์ใดก็เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ อาจจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม และการสูญเสียหรือการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและ/หรือเงินทุนใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณและบัญชีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจจะประสบอันเนื่องมาจากการสูญเสียหรือความเสี่ยงใด ๆ ของข้อมูลที่กล่าวไว้ก่อนหน้า (ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุมาจากความผิดพลาดของ Zipmex) หรืออุปกรณ์ดังกล่าวใด ๆ และ/หรือการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามหรือกระทำการตามการแจ้งหรือการเตือนใด ๆ ที่ Zipmex อาจส่งให้คุณ

(ค) คุณต้องติดต่อ Zipmex ทันทีโดยใช้แบบฟอร์มจากหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us หากคุณพบหรือเชื่อว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลใด ๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้า หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ สูญหายหรือเกิดความเสี่ยง หรือหากคุณรับทราบถึงการฉ้อฉลหรือการพยายามฉ้อฉล หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นใด (รวมถึงการโจมตีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์) ที่ส่งผลต่อคุณและ/หรือ Zipmex (รวมเรียกว่า “การละเมิดการรักษาความปลอดภัย”) เมื่อได้รับแจ้งจากคุณ Zipmex จะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงการป้องกันการดำเนินที่ริเริ่มโดยใช้รหัสผ่านของบัญชีที่มีความเสี่ยง คุณต้องดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่ Zipmex ร้องขออย่างสมเหตุสมผลเพื่อลด จัดการ หรือรายงานการละเมิดการรักษาความปลอดภัย การไม่แจ้งเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยในเวลาที่เหมาะสม อาจส่งผลให้คุณได้รับความสูญเสีย (ซึ่ง Zipmex จะไม่รับผิดชอบ) จะการพิจารณากำหนดวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมจะเป็นไปตามการตัดสินใจของ Zipmex

6. ข้อมูลของผู้ใช้ รายละเอียด และการตรวจยืนยันตัวตน

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้

คุณต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างและเอกสารกำกับที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียน เพื่ออนุญาตให้ Zipmex ตรวจยืนยันตัวตนของคุณ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณ และในบางโอกาสหลังจากนั้นตามที่ Zipmex ร้องขอ คุณตกลงที่จะมอบข้อมูลตามที่ Zipmex ร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจยืนยันตัวตนและการตรวจหาการฟอกเงิน การสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นใด และคุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Zipmex จัดเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอนุญาต คุณให้การรับรองในที่นี้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและเอกสารประกอบทั้งหมดที่คุณมอบให้นั้น ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนในทุกด้าน
คุณรับทราบว่า Zipmex และผู้ให้บริการอาจจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ (หากคุณเป็นบุคคล) และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบให้ไว้แล้วหรือจะมีการมอบให้แก่ Zipmex หรือผู้ให้บริการของ Zipmex ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตามความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้และการใช้บริการโดยคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงรับรองและรับประกันว่า (1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ตัวคุณให้เราทราบ เป็นการดำเนินการหรือจะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดที่มีบังคับใช้ และข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นหรือจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน เป็นข้อมูลปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกัน เมื่อมีการเปิดเผย (2) ก่อนมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ คุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว (และในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณ คุณได้ (หรือจะดำเนินการเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูล) มอบสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว) และ (3) หาก Zipmex ส่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับทดแทนใหม่ให้คุณในบางโอกาส คุณจะอ่านการแจ้งดังกล่าวโดยทันทีและจำส่งสำเนาเอกสารไปให้บุคคลที่คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาให้ Zipmex หรือผู้ให้บริการของ Zipmex
ในกรณีที่ Zipmex ถูกซื้อหรือควบรวมกิจการเข้ากับนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่สาม Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในทุกกรณีและตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต ในการโอนย้ายหรือมอบสิทธิ์ในข้อมูลที่ Zipmex หรือผู้ให้บริการของ Zipmex ได้เก็บรวบรวมมาจากคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่น ๆ ดังกล่าว

6.2 การเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท Zipmex มีบริษัทในเครือและนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลดังกล่าว (ภายใต้ความเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น) เพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานข้อมูลบริษัท การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์กับคุณ การตรวจสอบตัวตน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงิน การส่งเงินให้ผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ) การให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคและการสนับสนุนด้านอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมายและด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราขอเรียนให้คุณทราบว่าเราส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางกฎหมายเท่านั้น และเราให้บริษัทในเครือและนิติบุคคลเหล่านั้นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6.3 การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเอกสารประกอบที่ส่งมอบให้แก่ Zipmex (ไม่ว่าจะในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องในภายหลัง) คุณต้องทำแจ้ง Zipmex เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้แบบฟอร์มจากหน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ และส่งเอกสารใด ๆ ที่ Zipmex ร้องขอในภายหลัง

6.4 การตรวจยืนยันตัวตน

(ก) คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจยืนยันบางอย่างก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ และดำเนินการต่อเนื่องอยู่เสมอในภายหลัง ข้อมูลที่ Zipmex ร้องขออาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ชื่อของคุณ ที่อยู่พำนักหลัก (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ตู้ปณ. หรือที่อยู่อื่นที่คล้ายกัน) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากต่างจากที่อยู่พำนักหลักของคุณ) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวของรัฐบาล และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อธนาคาร ประเภทของบัญชี หมายเลขเส้นทาง และหมายเลขบัญชี) หากคุณเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย คุณยังต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์บางรายและบุคคลที่ควบคุมนิติบุคคล รวมถึงเอกสารที่กำกับควบคุมบางรายการของนิติบุคคล ในการมอบข้อมูลนี้หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจจำเป็นให้แก่ Zipmex จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วน คุณให้อนุญาตแก่ Zipmex ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Zipmex ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและใช้มาตรการใด ๆ ที่เล็งเห็นแล้วว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการดังต่อไปนี้:

(1) ตรวจยืนยันตัวตนของคุณ

(2) ยืนยันข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่ง และ

(3) ดำเนินการใดก็ตามที่ Zipmex เล็งเห็นว่าจำเป็นตามผลลัพธ์ รวมถึงการตรวจสอบ การเก็บรักษา และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ โปรแกรมการลงโทษคว่ำบาตร กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอจากรัฐบาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข) คุณอนุญาตให้ Zipmex ดำเนินการซักถาม ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ตามที่ Zipmex เล็งเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อตรวจยืนยันตัวตนของคุณ ยืนยันที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัยของคุณ หรือปกป้องคุณและ/หรือ Zipmex จากการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ และดำเนินการตามที่ Zipmex พิจารณาแล้วว่าจำเป็นตามผลการสอบถามดังกล่าว เมื่อ Zipmex ดำเนินการซักถามเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานดูแลการอ้างอิงความน่าเชื่อถือ และการป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางการเงิน และหน่วยงานเหล่านี้อาจตอบกลับข้อซักถามของ Zipmex เต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณ (AIS, DTAC, TrueMove H หรือผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบรนด์อื่น) ใช้หมายเลขมือถือ ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล สถานะเครือข่าย ประเภทของลูกค้า บทบาทของลูกค้า ประเภทการเรียกเก็บเงิน ตัวระบุอุปกรณ์มือถือ (IMSI และ IMEI) และรายละเอียดสถานะการสมัครใช้บริการอื่น ๆ หากมี เฉพาะเพื่อยินยอมให้มีการตรวจยืนยันตัวตนของคุณ และเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่คุณมอบให้ Zipmex กับข้อมูลโพรไฟล์บัญชีของผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณ ตลอดระยะเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์กับ Zipmex ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความมาตรฐานและการใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้บริการดังกล่าว รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบสองปัจจัยที่ใช้อุปกรณ์มือถือ ซึ่งอาจจะมีการนำไปใช้ตามข้อ 5.1

(ค) คุณรับทราบว่าในบางสถานการณ์นั้น กระบวนการลงทะเบียนและการตรวจยืนยันอาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนขึ้นไป

(ง) Zipmex จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการปิดกั้นบริการที่มอบให้คุณ ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงกรณีที่ทำให้คุณไม่สามารถถอนสกุลเงินดิจิทัลหรือยอดคงเหลือในสกุลเงินทั่วไปหรือดำเนินการซื้อขาย ในระหว่างหรือที่เป็นผลมาจากการตรวจยืนยันตัวตนหรือขั้นตอนการคัดกรองอื่น ๆ

6.5 การสูญหายหรือการเสียหายของของข้อมูลผู้ใช้ ไวรัสคอมพิวเตอร์

(ก) Zipmex จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สำหรับข้อมูลใด ๆ ที่คุณนำเข้าสู่ระบบอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ เช่น การส่งคำสั่งซื้อหรือขาย ที่อาจจะสูญหายหรือหรือเสียหายโดยที่กู้คืนไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งานเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยเหตุผลหลายด้าน เช่น:

(1) กรณีที่เกิดเหตุการณ์จากการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี (protocol) โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลของเครือข่ายบล็อกเชน ซึ่งอาจกระทบต่อสกุลเงินดิจิทัล

(2) ความผิดพลาดทางเทคนิคเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย

(3) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้บริการระหว่างการซ่อมบำรุงตามกำหนดหรือนอกกำหนด

(4) เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือหรือ อยู่ภายใต้การควบคุมของ Zipmex (ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต)

(ข) คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการสำรองและเก็บรักษาสำเนาข้อมูลใด ๆ ที่คุณจัดเก็บหรือถ่ายโอนผ่านบริการ

(ค) Zipmex จะไม่รับผิดชอบเหตุสุดวิสัยหรือมหันตภัยอื่นๆ รวมทั้งต่อความเสียหายหรือการรบกวนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกร์แวร์ ม้าโทรจัน หนอนไวรัส หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ หรือการฟิชชิ่ง การสปูฟฟิ่ง หรือการโจมตีอื่น ๆ (ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุมาจากความผิดของ Zipmex) ทั้งนี้ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการรบกวนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูล ระบบ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของ Zipmex (เช่น ผู้ให้บริการ email หรือ บอทเทรดคริปโต) (“บริการบุคคลที่สาม”) คุณควรตรวจสอบข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะใช้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว คุณตกลงและรับทราบว่า Zipmex อาจไม่มีอำนาจควบคุมบริการบุคคลที่สามใดๆ
Zipmex แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองและป้องกันไวรัสที่น่าเชื่อถือและพร้อมทำงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณควรทราบว่าบริการ SMS และอีเมลล้วนมีช่องโหว่และเปราะบางต่อการสปูฟฟิ่ง การฟิชชิ่ง หรือการโจมตีอื่น ๆ และควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจทานข้อความที่ระบุว่ามาจาก Zipmex คุณควรล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านทางเว็บไซต์เพื่อตรวจทานธุรกรรมใด ๆ หรือการดำเนินการที่จำเป็น หากคุณมีความไม่แน่ใจใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของการสื่อสารหรือการแจ้งใด ๆ

6.6 บัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับ

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาสองปี Zipmex อาจกำหนดให้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวเป็นบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับ และคุณอาจจะต้องยืนยันข้อมูลบางอย่างหรือส่งเอกสารบางอย่าง เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่ถูกต้องของบัญชีผู้ใช้ จนกว่าบัญชีของคุณจะได้รับการตรวจยืนยันและเปิดใช้งานอีกครั้งตามระเบียบขั้นตอนดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือโอนเงินหรือซื้อขาย Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีที่ได้รับการกำหนดว่าเป็นบัญชีทีที่ถูกระงับ และ/หรือจากบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งรายละเอียดจะมีระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นอาจเก็บจากสินทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การชำระบัญชีด้วยสกุลเงินดิจิทัลตามราคาตลาดในปัจจุบันและการเก็บผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดที่บัญญัติโดยกฎหมายที่มีบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินที่ถูกทอดทิ้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่คล้ายกัน ดังที่อ้างถึงในข้อ 8.6 Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลา 6 ปีขึ้นไป และไม่มีสินทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีผู้ใช้ สำหรับกรณีที่ผู้ใช้มีสินทรัพย์คงเหลืออยู่กับบริษัทในบัญชีผู้ใช้ Zipmex อาจใช้ดุลพินิจในการดำเนินการอายัดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวก็ได้

6.7 การระงับหรือการเปิดเผยบัญชีผู้ใช้ตามข้อมูลผู้ใช้หรือการไม่สามารถตรวจยืนยันได้

(ก) การเข้าถึงหนึ่งในบริการ และข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการโดยคุณ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันเป็นเหตุมาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอย่างสม่ำเสมอ Zipmex อาจระงับการซื้อขายหรือปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการตรวจยืนยันได้เสร็จสิ้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและจะไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่พึงมีภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงภายใต้ข้อ 11.3)

(ข) นอกจากนี้ Zipmex อาจจะกำหนดให้คุณรอช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการซื้อขาย ก่อนที่จะอนุญาตให้คุณใช้บริการเพิ่มเติม และ/หรือก่อนที่จะอนุญาตให้คุณเข้าร่วมในธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดปริมาณบางระดับ

7. การเพิ่มเงินทุนในบัญชี การโอนเงิน และการซื้อขาย

7.1 การโอนสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินทั่วไป

(ก) สำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้บริการ คุณรับทราบว่า: (1) คุณได้อ่านและทำความเข้าใจกระบวนการสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลจากบัญชีภายนอกไปยัง Hosted Wallet ของคุณ และการโอนจาก Hosted Wallet กลับไปยังบัญชีของคุณ ดังที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ (2) คุณจะต้องไม่โอนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับใด ๆ Hosted Wallet ของคุณ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับอาจจะสูญหายเป็นการถาวรได้ และ (3) คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องที่แจ้งไว้สำหรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว (และที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลภายนอกใด ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับการถอนสกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวได้) เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลที่ส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง อาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ สกุลเงินดิจิทัลที่เก็บอยู่ใน Hosted Wallet ของคุณ: (1) จะไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นสินทรัพย์ทั่วไปของ Zipmex และ (2) มีคุณเป็นเจ้าของแต่เพียงฝ่ายเดียว

ในฐานะเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลใน Hosted Wallet ของคุณ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งปวงของการที่สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวจะสูญหาย เว้นแต่ที่กำหนดไว้ตามคำสั่งศาลที่เหมาะสมหรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ Zipmex จะไม่ขาย ถ่ายโอน ปล่อยกู้ จำนอง หรือโอบมอบสิทธิ์ในสกุลเงินดิจิทัลใน Hosted Wallet ของคุณ เว้นแต่คุณจะได้ให้คำสั่งไว้ Zipmex อาจใช้ที่อยู่บล็อกเชนร่วมที่ควบคุมโดย Zipmex เพื่อเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่ถือไว้ในนามของผู้ใช้ทั้งหมดหรือชุดย่อยของผู้ใช้ใด ๆ และแม้ว่า Zipmex จะจัดทำบัญชีแยกประเภทสำหรับบัญชีผู้ใช้ในสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการแยกสกุลเงินดิจิทัลในที่อยู่บล็อกเชนที่คุณเป็นเจ้าของ ออกจากสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้รายอื่น ๆ

(ข) ผู้ใช้อาจสร้าง กระเป๋าเงินเฟียต (และใส่เงินเข้าไปในจำนวนที่เหมาะสมตามความเกี่ยวข้อง) เพื่อสนับสนุนธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Zipmex ทาง Zipmex จะเก็บยอดคงเหลืองของสกุลเงินทั่วไปไว้ในบัญชีควบคุมรวมตั้งแต่หนึ่งบัญชีขึ้นไปที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินหรือสถาบันต่าง ๆ แต่ละบัญชีรวมจะ (1) อยู่ในชื่อของ Zipmex และอยู่ภายใต้การควบคุมของ Zipmex (2) ถูกแบ่งและแยกกันในทางกฎหมายจากบัญชีธุรกิจและการประกอบกิจการของ Zipmex (3) จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของ Zipmex และ (4) แสดงถึงความสัมพันธ์ทางการธนาคาร (ไม่ใช่การควบคุม) กับธนาคารที่เปิดบัญชีดังกล่าวไว้ บัญชีรวมนี้จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใด ๆ โดยและระหว่างคุณและธนาคารดังกล่าวใด ๆ การฝากสกุลเงินทั่วไปของคุณและจำนวนเงินอื่น ๆ เป็นครั้งคราวไปยัง กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ: (1) จะไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทั่วไปของ Zipmex (2) มีคุณเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ และ (3) ได้รับการบันทึกและจัดเก็บไว้บนสมุดบัญชีแยกประเภทภายในของ Zipmex และมีการลงรายการในบัญชีย่อย (กล่าวคือ กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ) เพื่อให้ดอกเบี้ยที่แบ่งตามอัตราสัดส่วนทางอ้อมของคุณในบัญชีรวมของ Zipmex นั้นพร้อมให้สืบทรัพย์ได้ ในกรณีที่บัญชีรวมใด ๆ มีดอกเบี้ยหรือรายได้อื่น ๆ คุณยินยอมให้ Zipmexเก็บจำนวนเงินดังกล่าวไว้ในลักษณะของค่าธรรมเนียมการบริการที่มอบให้โดย Zipmex และจะไม่มีการจัดสรรไปให้ กระเป๋าเงินเฟียต ของลูกค้ารายใดก็ตามของ Zipmex

(ค) คุณอาจะเริ่มโอนเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณระบุไว้ได้ (ซึ่งอาจรวมถึงการโอนเงินระหว่างประเทศ การโอนเงินผ่านธนาคาร (ACH) บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามที่ Zipmex อาจอนุมัติเป็นระยะ ๆ ) เพื่อย้ายเงินเข้าไปใน กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ วงเงินการโอนบางประเภทอาจมีผลใช้ตามประเภทและสถานะของผู้ใช้ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่เลือก ดังที่ระบุไว้ในตารางวงเงินการโอน (ตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ) สำหรับการโอนเงินผ่านทางธนาคาร (ทั้งการฝากเงินและการถอนเงิน) อาจจะมีค่าธรรมเนียมการโอนบางรายการตามความเกี่ยวข้องและตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม สำหรับการฝากเงิน Zipmex จะเครดิตเงินในจำนวนเท่ากับสกุลเงินทั่วไปเข้าใน กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ หลังจาก Zipmex ได้รับเงิน สำหรับการถอนเงิน Zipmex จะเดบิตเงินจาก กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณโดยทันที เมื่อคุณอนุมัติการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารจะถูกหักจากยอดโอนออกหรือโอนเข้า Zipmex Zipmex จะไม่ทำรายการโอนให้ หากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเกินกว่ามูลค่าของยอดที่โอน

7.2 วงเงินการทำรายการ การปฏิเสธการโอนและคำร้องขอเพื่อซื้อขาย

(ก) ในบางโอกาสและตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Zipmex อาจปฏิเสธการโอนหรือและคำร้องขอเพื่อซื้อขาย จำกัดวงเงิน หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินที่เกี่ยวข้องของยอดที่คุณสามารถโอน ซื้อขาย หรือถอนได้ในแต่ละวันหรือในช่วงเวลาอื่น ตามที่ Zipmex พิจารณาว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่):

(1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีบังคับใช้ หรือคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

(2) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ Zipmex

(3) เพื่อตอบสนองต่อความผันผวนหรือเหตุการณ์ของตลาด หรือ

(4) ขั้นตอนการตรวจยืนยันที่คุณได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามวิธีการฝากเงินของคุณ

(ข) Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการหรือยกเลิกการโอนเงินหรือการซื้อขายที่รอดำเนินการอยู่ หรือเรียกคืนการโอนเงินหรือการซื้อขาย แม้ว่าจะมีการเดบิตเงินออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วก็ตาม ในโดยในแต่ละกรณีจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่: (1) หาก Zipmex สงสัยว่าการโอนเงินหรือการซื้อขายเกี่ยวข้องกับ (หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกัน) การฟอกเงิน การสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมทางการเงินประเภทอื่น ๆ (2) ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อหมายเรียกพยาน คำสั่งศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือเพื่อบังคับใช้วงเงินสำหรับการทำธุรกรรม (3) หาก Zipmex มีเหตุอันควรให้สงสัยว่าการโอนเงินหรือการซื้อขายนั้นมีความผิดพลาด (4) หาก Zipmex สงสัยว่าการโอนเงินหรือการซื้อขายนั้นฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 9

7.3 กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการโอนให้แล้วเสร็จ

(ก) หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจยืนยันตัวตนที่อธิบายไว้ในข้อ 6 แล้ว คุณจะสามารถโอนเงินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ด้วยวิธีการชำระเงินแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม (ซึ่งอาจจะรวมถึงการโอนเงินผ่านบัญชี ACH บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินด้วยสกุลเงินทั่วไปอื่น ๆ ตามที่ Zipmex อนุมัติเป็นครั้งคราว) หรือโดยการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับจากกระเป๋าเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลภายนอก การฝากสกุลเงินทั่วไปและสกุลเงินดิจิทัลต้องมาจากบัญชีหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลที่เปิดในชื่อของคุณ (หรือในกรณีของผู้ใช้องค์กรที่ได้รับอนุญาต ต้องอยู่ในชื่อของผู้ใช้องค์กรดังกล่าว) สำหรับการฝากเงินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับเงินหรือสกุลเงินดิจิทัลจากผู้ส่งรายอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง (หรือในกรณีของผู้ใช้องค์กรที่ได้รับอนุญาต ต้องอยู่ในชื่อของผู้ใช้องค์กรดังกล่าว) นอกจากนี้ การฝากสกุลเงินทั่วไปจะสามารถทำได้จาก (1) บัญชีธนาคาร (ในชื่อของผู้ใช้บุคคลหรือผู้ใช้องค์กรบนบัญชีผู้ใช้) ที่เสร็จสิ้นการดำเนินการตามโปรแกรม AML/KYC ของ Zipmex แล้ว และ (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของผู้ใช้บุคคลหรือผู้ใช้องค์กรที่มีชื่ออยู่บนบัญชีผู้ใช้ (บัญชีธนาคารแต่ละบัญชีเรียกว่า “บัญชีธนาคารของผู้ใช้”) คุณรับทราบว่าเงินทุนหรือสกุลเงินดิจิทัลอาจจะถูกส่งหรือเดบิตออกจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก ก่อนที่จะมีการเครดิตยอดที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ในกรณีของการฝากเงิน)

(ข) หากเป็นไปได้ คุณจะต้องอนุญาตให้ Zipmex เริ่มการเดบิตเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกเพื่อทำรายการฝากเงินตามที่ร้องขอ และเพื่อเดบิตเงินจากบัญชีผู้ใช้ของคุณและทำรายการจ่ายเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกเพื่อทำรายการถอนเงินตามที่ร้องขอ แม้ว่า Zipmex จะพยายามส่งสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ (ตามความเกี่ยวข้อง) ไปให้คุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เงินทุนหรือสกุลเงินดิจิทัลอาจจะถูกถอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนที่ยอดดังกล่าวจะถูกโอนเข้าไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก (ในกรณีของการถอนเงิน)

(ค) ในกรณีของการฝากสกุลเงินทั่วไปเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ Zipmex (ตามความเหมาะสม) จะเดบิตเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกโดยทันทีในวันเดียวกันกับที่คุณทำรายการฝาก ยอดฝากของคุณจะทำรายการสำเร็จภายในเวลาประมาณหนึ่งถึงห้าวันทำการ การฝากด้วยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีและ ACH อาจจะไม่สามารถทำรายการได้นอกเวลาทำการปกติของธนาคาร คุณตกลงและเข้าใจว่าระยะเวลาการฝากเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีและ ACH จะขึ้นอยู่กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ กระบวนการภายใน และเขตอำนาจทางกฎหมายของธนาคารของคุณ และกระบวนการภายในของธนาคารของเรา นอกจากนี้คุณยังตกลงและเข้าใจว่าในบางสถานการณ์ ระยะเวลาการฝากเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีอาจล่าช้าออกไปจากช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานหรือการชะงักของบริการจากผู้ให้บริการของ Zipmex หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ รวมถึงความหนาแน่นหรือการรบกวนเครือข่ายการชำระเงิน

(ง) หากเป็นการถอนสกุลเงินทั่วไป การรับเงินทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทการถอนและมักจะดำเนินการได้ในระหว่างหนึ่งถึงห้าวันทำการ การถอนสกุลเงินทั่วไปจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อถอนไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้เท่านั้น การทำรายขอถอนสกุลเงินทั่วไปโดยใช้ข้อมูลประจำตัวในการล็อกอินบัญชีผู้ใช้ของคุณและการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบอื่น ๆ ตามความเกี่ยวข้อง จะถือว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของคุณเพื่อให้ Zipmex สามารถดำเนินการถอนเงินดังกล่าวได้ การถอนเงินผ่านบัญชีและการถอนเงินด้วยวิธี ACH อาจจะไม่สามารถทำรายการได้นอกเวลาทำการปกติของธนาคาร คุณตกลงและเข้าใจว่าระยะเวลาการโอนเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีและ ACH จะขึ้นอยู่กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ กระบวนการภายใน และเขตอำนาจทางกฎหมายของธนาคารของคุณ และกระบวนการภายในของธนาคารของ Zipmex นอกจากนี้คุณยังตกลงและเข้าใจว่าในบางสถานการณ์ ระยะเวลาการฝากเงินด้วยการโอนเพื่อถอนเงินผ่านบัญชีและ ACH อาจล่าช้าออกไปจากช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานหรือการชะงักของบริการจากผู้ให้บริการของ Zipmex หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ รวมถึงความหนาแน่นหรือการรบกวนเครือข่ายการชำระเงิน

(จ) ในกรณีของการฝากสกุลเงินดิจิทัลไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ การทำรายการเงินฝากของคุณจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวันทำการเพื่อ (ขึ้นอยู่กับปริมาณการทำธุรกรรม การรบกวนของเครือข่าย ช่วงเวลาที่ไม่ได้ให้บริการ และปัจจัยอื่น) ในกรณีของการถอนสกุลเงินดิจิทัล การรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวันทำการเพื่อ (ขึ้นอยู่กับปริมาณการทำธุรกรรม การรบกวนของเครือข่าย ช่วงเวลาที่ไม่ได้ให้บริการ และปัจจัยอื่น) ปกติแล้วการฝากสกุลเงินดิจิทัลจะถูกเครดิตไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจำนวนเครือจ่ายตามที่กำหนดบนบล็อกเชนแล้วสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่นำฝาก Zipmex ไม่รับประกันเกี่ยวกับจังหวะเวลาในการโอนจนแล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการของบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของ Zipmex นอกจากนี้ เนื่องจาก Zipmex จัดเก็บคีย์ส่วนตัวของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมร่วมกับการใช้สถานที่จัดเก็บทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และ Zipmex อาจจะมีความจำเป็นต้องเรียกดูข้อมูลบางอย่างจากสถานที่จัดเก็บแบบออฟไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การโอนสกุลเงินดิจิทัลตามคำสั่งของคุณ การทำรายการหรือการเครดิตการโอนยอดดังกล่าว อาจจะล่าช้าออกไปเป็นเวลา 48 ชั่วโมงขึ้นไป

(ฉ) Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองให้แน่ใจว่าคำร้องขอทั้งหมดสำหรับการเดบิตและเครดิตบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม แต่จะไม่รับประกันหรือรับรองถึงระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อทำรายการให้แล้วเสร็จ

(ช) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ที่กล่าวถึงในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณมอบสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์ลำดับแรกและดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ในและต่อยอดควเหลือใน กระเป๋าเงินเฟียต และ Hosted Wallet ของคุณให้แก่ Zipmex เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผู้พันของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้

7.4 กระบวนการด้านการค้า

(ก) Zipmex ให้บริการระบบซื้อขายที่ใช้สมุดคำสั่งสำหรับคู่ค้าที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วไปที่รองรับเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ สกุลเงินดิจิทัลที่รองรับเป็นสกุลเงินทั่วไปที่รองรับ หรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับอื่น ๆ คำสั่งที่มีในสมุดคำสั่งแต่ละเล่ม อาจจะรวมถึงคำสั่งที่อิงกับสมุดคำสั่งภายในของ Zipmex หรือสมุดคำสั่งที่ Zipmex เข้าถึงได้จากบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หรือบริการที่คล้ายกันตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป (“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ”) เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ Zipmex จะไม่เปิดเผยและไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระผู้พันที่จะต้องเปิดเผยตัวตนของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หรือบริการที่คล้ายกันใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งการซื้อขายที่มี

(ข) ผู้ใช้อาจจะยื่นคำสั่งซื้อขายได้โดยการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดหรือคำสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแน่นอน สำหรับการทำรายการผ่านสมุดคำสั่งซื้อดังกล่าว คำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดคือคำสั่งซื้อที่ต้องดำเนินการโดยทันทีจากคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อ ตามราคาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน คำสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแน่นอนคือคำสั่งซื้อที่ต้องดำเนินการตามราคาหรือในราคาที่ดีกว่าตามที่ผู้ใช้ระบุ โดยทั่วไปแล้ว จำนวนใดก็ตามที่ไม่ได้ดำเนินการจะยังอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อต่อเนื่องจนกว่าจะมีการดำเนินการหรือยกเลิก หรือมิฉะนั้นแล้วจะหมดอายุตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการซื้อขายที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

(ค) คำสั่งซื้อสำหรับการซื้อขายจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยใช้อัลกอริทึมการดำเนินการซื้อขายของ Zipmex เมื่อระบบจับคู่ของ Zipmex ตรวจพบคำสั่งซื้อที่ตรงกันอยู่บนสมุดคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ใช้ที่ได้รับ คำสั่งซื้อจะได้รับการจับคู่ ในกรณีเช่นนั้น การซื้อขายที่ตรงกันจะได้รับการบันทึกบนสมุดบัญชีแยกประเภทภายในของ Zipmex และยอดคงเหลือของ Hosted Wallet และ กระเป๋าเงินเฟียต ของผู้ใช้แต่ละราย จะได้รับการปรับยอดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับการซื้อขาย (รวมถึงในบัญชีเพื่อการหักลบค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง) คำสั่งซื้ออาจได้รับการจับคู่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับสมุดคำสั่งซื้อภายใน และ/หรือกับสมุดคำสั่งซื้อของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในบางครั้ง คำสั่งซื้ออาจได้รับการดำเนินการแค่บางส่วนหรือจากแหล่งที่มาหลายแห่งที่ราคาต่างกันและในเวลาที่ต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแน่นอนทั้งหมดในราคาเดียวกันที่ระบุไว้ จะได้รับการปฏบัติอย่างเท่าเทียมกันและมีการดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมา คำสั่งซื้อที่จับคู่ตรงกับคำสั่งซื้อที่อยู่ในสมุดคำสั่งซื้อของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป อาจจะไม่ได้รับการดำเนินด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Zipmex (เช่น การขัดข้องของเครือข่ายการสื่อสาร การระงับการซื้อขายโดยผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าวใด ๆ และ/หรือการระงับหรือการยกเลิกบัญชีของ Zipmex ที่เปิดไว้กับผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าว) และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการดำเนินการใด ๆ

(ง) คำสั่งซื้อที่ไม่ตรงกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะยังอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อจนกว่าจะมีการจับคู่หรือยกเลิก หรือมิฉะนั้นแล้วจะหมดอายุตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการซื้อขายที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น Zipmex อาจกำหนดกรอบเวลาที่จำกัดที่คำสั่งซื้อที่ไม่ตรงกันจะยังอยู่บนสมุดคำสั่งซื้อ (หลังจากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อจะหมดอายุ) และอาจจะมีข้อจำกัดและการจำกัดเวลาเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายเป็นครั้งคราว และอาจจะกำหนดหรือแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติการซื้อขายเป็นครั้งคราว โดยการโพสต์การแจ้งและการอัปเดตของการบังคับใช้ดังกล่าวบนเว็บไซต์ คุณตกลงว่าเมื่อคุณล็อกอินเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือเมื่อคุณใช้บริการหลังจากที่มีการเพิ่มหรือปรับปรุงนโยบาย ข้อจำกัด และการจำกัดดังกล่าว จะหมายความว่าคุณยอมรับในการเพิ่มและการปรับปรุงดังกล่าว คุณอาจร้องขอให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อที่เปิดไว้แล้วได้โดยการยื่นคำร้องบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วคุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำสั่งซื้อ) ที่มีการจับคู่บนสมุดคำสั่งซื้อแล้ว และได้รับการระบุว่ากำลังรอดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว

(จ) บริการจะไม่รวมถึงการซื้อขายแบบ margin การซื้อขายแบบ options หรือการซื้อขายแบบ short ในขณะนี้

(ฉ) คุณต้องฝากเงิน (สกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัล ตามความเกี่ยวข้อง) ก่อนที่จะยื่นคำสั่งซื้อเริ่มต้น และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำสั่งซื้อจนกว่าจะมีเงินทุนใน กระเป๋าเงินเฟียต หรือ Hosted Wallet ของคุณอย่างเพียงพอ (ตามความเกี่ยวข้อง) เพื่อการดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อคุณยื่นคำสั่งซื้อ จำนวนเงินทั้งหมดที่จำเป็น (รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จะถูกหักไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณจนกว่าคำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการจับคู่ หมดอายุ หรือ (ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้) ถูกยกเลิก

(ช) คุณมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจทานประวัติการทำธุรกรรมของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณรับทราบและตกลงว่าคำสั่งซื้อและการซื้อขายของคุณจะได้รับการปฏิบัติเสมือนว่า ธุรกรรมนั้นได้ผ่านความเห็นชอบและถูกต้อง เว้นแต่คุณจะทำหนังสือแจ้ง Zipmex ถึงข้อผิดพลาดหรือการคัดค้านใด ๆ โดยต้องใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ ภายในเวลาสามวันนับตั้งแต่วันที่ทำธุรกรรม

(ซ) Zipmex จะไม่มีการส่งรายละเอียดการเดินบัญชีหรือการประเมินมูลค่าบัญชีผู้ใช้ตามระยะเวลาให้แก่ผู้ใช้ คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรมของคุณได้บนเว็บไซต์ ประวัติการทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีข้อมูลกิจกรรมการโอนและการซื้อขายของคุณในระยะเวลา 3 เดือน ย้อนหลัง รวมถึงการซื้อขายที่รอดำเนินการ การฝากและการถอน เช่นเดียวกับยอดคงเหลือใน กระเป๋าเงินเฟียต และ Hosted Wallet ของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่วนใดในประวัติการทำธุรกรรมของคุณที่จะถือว่าเป็นการประเมินมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ

(ฌ) เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการตามสมุดคำสั่งซื้อภายในของ Zipmex จะหมายความว่าคุณกำลังซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่เกี่ยวข้องจากหรือให้แก่ผู้ใช้ของ Zipmexไม่ใช่จากหรือให้แก่ Zipmex หรือตัวแทนในเครือใด ๆ ทั้งนี้จะมีกรณีที่ผู้ใช้ดังกล่าวเป็นตัวแทนในเครือของ Zipmex ซึ่งผู้ใช้อื่น ๆ ดังกล่าวนั้นกระทำการตามอำนาจหน้าที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของ Zipmex แต่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ด้วยเหตุนี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมกับผู้ใช้ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ว่าผู้ใช้รายดังกล่าวไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ต่อและเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่คุณได้ซื้อมาจากผู้ใช้รายดังกล่าว

(ญ) เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการตามสมุดคำสั่งซื้อของผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สาม Zipmex จะซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่เกี่ยวข้องจากหรือให้แก่ผู้ใช้ของผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าว ที่กระทำการในฐานะตัวแทนของคุณและเพื่อบัญชีของคุณ แม้ว่า Zipmex จะทำธุรกรรมกับผู้ใช้ดังกล่าวของงผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าวในนามของตนเองก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex จะไม่ซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวจากหรือให้แก่คุณในฐานะตัวแทนหลักของการซื้อขายกับคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงทางด้านเครดิต ตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับผู้ใช้ดังกล่าวของผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สาม รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีภาระผูกพันและสิทธิความเป็นเจ้าของในสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่คุณซื้อมาจากผู้ใช้ ผ่าน Zipmex ในฐานะตัวแทนของคุณ

7.5 การใช้บัตรเครดิตเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้หรือการซื้อขาย

Zipmex อาจจะอนุญาตเป็นครั้งคราวให้ผู้ใช้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของตนเอง หรือการซื้อขายเฉพาะรายการได้ โดยใช้บัตรเครดิต หากคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณต้องรับรองว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัตรเครดิตดังกล่าว Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการสนับสนุนการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตได้ตลอดเวลา หรือบังคับใช้ข้อจำกัดหรือการจำกัดการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ไม่ว่าจะโดยทั่วไปหรือตามแต่ละกรณีรายบุคคล นอกเหนือจากข้อจำกัดดังกล่าวแล้ว Zipmex อาจจะพิจารณาเลื่อนความสามารถของคุณในการดำเนินการซื้อขายโดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากบัตรเครดิตออกไป จนกว่า Zipmex จะพึงพอใจตามดุลยพินิจแล้วว่า ธุรกรรมได้รับอนุญาตและเงินทุนที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจผ่านและโอนเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Zipmex อาจจะใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อยืนยันถึงสถานะการอนุญาตและการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว และกระบวนการอนุญาตและการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอาจจะทำให้การซื้อขายด้วยเงินทุนที่ชำระผ่านบัตรเครดิตของคุณล่าช้าออกไป โดยที่ไม่มีการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อ 7.2 และบทบัญญัติอื่น ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ Zipmex อาจชะลอหรือพักการถอนเงินหรือโอนเงินโดยคุณ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หากในขณะที่ถอนหรือโอนเงิน จำนวนเงินที่โอนเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านบัตรเครดิตยังไม่ได้มีการชำระยอดอย่างครบถ้วน หรือมีการเรียกยอดคืนกลับ (เช่น บัญชีทำการปฏิเสธการชำระเงิน)

7.6 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนหรือการซื้อขาย

Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอการโอนหรือการซื้อขายใด ๆ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Zipmex ไม่รับประกันถึงความพร้อมใช้งานของบริการของตน และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับโดยใช้บริการ จะไม่ส่งผลให้เกิดการรับประกันว่าคุณจะสามารถขายสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับของคุณได้โดยใช้บริการ

7.7 การเรียกคืนการโอนหรือการซื้อขาย

(ก) คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex จะไม่เรียกคืนการโอนหรือการซื้อขายใด ๆ ที่มีการทำรายการไปแล้วและกำลังรอดำเนินการอยู่หรือเสร็จสิ้นไปแล้ว เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณยังคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ว่าเสร็จสิ้นหรือรอดำเนินการ หากคุณทำรายการชำระเงินไม่สำเร็จหรือหากวิธีการชำระเงินของคุณมีเงินไม่พอ คุณจะอนุญาตให้ Zipmex ยกเลิกการโอนหรือการซื้อขายและเดบิตเงินจากวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ของคุณ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัทและทุกครั้งที่เป็นไปได้ รวมถึงยอดคงเหลือหรือบัญชีอื่นที่ผูกไว้ของ Zipmex ในจำนวนเงินใดก็ตามที่จำเป็นต่อการดำเนินการโอนหรือซื้อขายให้แล้วเสร็จ และคุณต้องชดใช้คืนให้แก่ Zipmex สำหรับการสูญเสียใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการมียอดคงเหลือในบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโอนหรือซื้อขายให้แล้วเสร็จ คุณมีหน้าที่ดูแลให้ยอดคงเหลือของคุณและ/หรือวงเงินเครดิตของคุณมีจำนวนเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงเงินเบิกเกินบัญชี NSF หรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายกันที่จะเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการชำระเงินของคุณ

(ข) Zipmex จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการสร้างขึ้นหรือดูแลรักษาโดย Zipmex (“ที่อยู่จากแหล่งอื่น”) และมอบให้โดยคุณเกิดไม่ถูกต้อง มีรูปแบบที่ไม่เหมาะสม มีข้อผิดพลาด หรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้งานกับสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่น หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Zipmex

7.8 ไม่มีการลงทุนหรือคำแนะนำอื่น

เพื่อให้มีความชัดเจน Zipmex ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย การซื้อขายทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ของคำแนะนำในคำสั่งซื้อของคุณ และตามระเบียบวิธีการซื้อขายของ Zipmex และคุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อการพิจารณาว่าการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ มีความเหมาะสมสำหรับคุณ บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์การลงทุนส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน และความทนต่อความเสี่ยง คุณควราหรือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือภาษีของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะด้านของคุณ ข้อมูลที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจมีลิงก์อยู่ จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำด้านการเงิน คำแนะนำด้านการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด และคุณไม่ควรปฏิบัติต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าว Zipmex ไม่มีการแนะนำสกุลเงินดิจิทัลให้คุณซื้อ ได้รับ ขาย หรือถือไว้ และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือสกุลเงินดิจิทัลของคุณ คุณรับทราบและรับรองว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับในความเสี่ยงที่อยู่ในข้อมูลชี้แจงเพื่อเปิดเผยถึงความเสี่ยงและ (ตามความเกี่ยวข้อง) ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลใบอนุญาตของรัฐ

8. เงื่อนไขบริการทั่วไป

8.1 ข้อกำหนดและข้อจำกัด

(ก) Zipmex อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในการปฏิเสธคำขอโอนใด ๆ คำสั่งซื้อ หรือคำขอทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ บังคับใช้การจำกัดวงเงินกาณโอนหรือการซื้อขายที่จะดำเนินการได้ในแต่ละวันหรือในช่วงเวลาหนึ่ง หรือบังคับใช้ข้อกำหนดและข้อจำกัดอื่นใดเมื่อคุณใช้บริการ(ข) Zipmex อาจจะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ให้กระทบต่อบทบัญญัติใด ๆ ในข้อ 8.1 นี้:

(1) จำกัดหรือยกเลิกจำนวนคำสั่งซื้อที่เปิดเรื่องไว้ซึ่งคณสามารถสร้างรายการได้ทางบริการ

(2) จำกัดคำขอทำธุรกรรมจากบางแห่ง หรือ

(3) จำกัดการถอนหรือการซื้อขาย หากมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลถึงการฉ้อฉล ความสามารถที่ลดลง หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หากการปฏิบัติตามคำขอการถอนหรือการซื้อขายจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญในด้านกฎระเบียบต่อ Zipmex หรือตัวแทนในเครือ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบที่มีเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การป้องกันการสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย และ/หรือการคว่ำบาตร) หรือหาก Zipmex ได้รับแจ้งอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลบางส่วนหรือทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เป็นข้อพิพาท ในสถานการณ์เช่นนี้ Zipmex อาจจะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณเช่นกัน

8.2 การแก้ไขข้อผิดพลาด

(ก) คุณอนุญาตให้ Zipmex ใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและโดยสมบูรณ์ เพื่อพยายามแก้ไข ย้อนคืน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ การซื้อขาย หรือการโอนใด ๆ ที่ Zipmex พบว่ามีความผิดพลาด ไม่ว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นจะมีเหตุมาจากคุณ Zipmex หรือบุคคลที่สาม

(ข) คุณรับทราบว่า Zipmex อาจจะพิจารณาว่าการซื้อขายมีความผิดพลาดเมื่อราคาไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับราคาตลาดในขณะที่มีการดำเนินการ ในการตัดสินใจดังกล่าว Zipmex จะพิจารณาสถานการณ์ ณ เวลาที่ทำธุรกรรมและผลประโยชน์ของ Zipmex และผู้ที่อยู่ในตลาดรายอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปเพื่อปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของตลาด และการดูแลให้ตลาดมีความเป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจัยที่อาจนำมาพิจารณาจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ กิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัย การฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ การหยุดชะงักหรือการทำงานผิดพลาดในการปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม Zipmex หรือเครือข่ายหรือโปรโรตอลอื่นใด และการเกิดสภาวะหรือสถานการณ์พิเศษอื่น ๆ เกี่ยวกับตลาดที่อาจจำเป็นต้องมีการบอกล้างหรือการปรับเปลี่ยน เพื่อดูแลให้ตลาดมีความเป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย

(ค) คุณรับทราบและตกลงว่า:

(1) Zipmex จะไม่รับรองหรือรับประกันว่าความพยายามใด ๆ ในการแก้ไข ย้อนคืน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ การซื้อขาย หรือการโอนใด ๆ ภายใต้ข้อ 8.2 จะประสบความสำเร็จ

(2) การยืนยันแค่ว่าคุณทำเรื่องผิดพลาดเมื่อกรอกคำสั่งซื้อ หรือในกรณีที่คุณไม่ได้ให้ความสนใจต่อหรืออัปเดตคำสั่งซื้อ หรือการยืนยันที่คล้ายกันอื่นใด อาจจะไม่เพียงพอต่อการระบุว่าธุรกรรมที่เป็นผลนั้นมีความผิดพลาด

(3) Zipmex อาจจะแถลงว่าการโอน คำสั่งซื้อ หรือการซื่อขายตกไม่มีผลและตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แม้ว่าคุณ (และฝ่ายอื่นในการซื้อขาย ตามความเกี่ยวข้อง) จะไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยนก็ตาม และ

(4) Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือความพยายามแก้ไขใด ๆ ภายใต้ข้อ 8.2 นี้

(ง) เมื่อสามารถมีความพร้อมในเชิงพาณิชย์และทางเทคนิคในการดำเนินการเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดเกี่ยวกับสกุลเงินทั่วไป (ตามที่พิจารณาโดยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวและโดยสมบูรณ์ของ Zipmex) Zipmex อาจช่วยเหลือผู้ใช้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนหรือการแก้ไข (“ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน”) จากบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ เพื่อชดเชยให้แก่ Zipmex สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและทรัพยากรที่ใช้เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินและการคำนวณค่าธรรมเนียมการคืนเงินจะระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายรับทราบว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับเงินคืนใด ๆ หากค่าธรรมเนียมการคืนเงินนั้นสูงกว่าจำนวนเงินที่ขอคืนดังกล่าวที่มีการจ่ายคืนให้ และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อและชำระคืนให้แก่ Zipmex สำหรับยอดคงเหลือใด ๆ ของค่าธรรมเนียมการคืนเงินที่ยังไม่มีการชำระหรือไม่ได้เรียกเก็บในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ใช้แต่ละรายตกลงว่า Zipmexอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยเหลือผู้ใช้ในการขอคืนสกุลเงินทั่วไปใด ๆ โดยการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของผู้ใช้ดังกล่าว

8.3 การรองรับสกุลเงินดิจิทัล

(ก) Zipmex ยังคงมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการพิจาณาว่าจะสนับสนุนการโอน การจัดเก็บ หรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ โดยใช้บริการ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม คุณจะต้องไม่พยายามใช้บริการ Hosted Wallet ของคุณเพื่อจัดเก็บ ส่ง ร้องขอ หรือรับสกุลเงินดิจิทัลในทุกรูปแบบที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับ Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความพยายามใด ๆ ในการใช้บริการเพื่อสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับ

(ข) Zipmex อาจยกเลิกบริการและการรองรับสกุลเงินดิจิทัลใดก็ตามได้ตลอดเวลา ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท

(ค) เมื่อกฎหมายอนุญาต Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ถึงการตัดสินใจระงับการรองรับสกุลเงินดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง

(ง) หากคุณได้รับแจ้งจาก Zipmex ถึงการตัดสินใจระงับการรองรับสกุลเงินดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง คุณจะรับทราบและยอมรับว่า:

(1) คุณควรโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจาก Hosted Wallet ของคุณก่อนวันครบกำหนดที่แจ้งไว้ และ

(2) หากคุณไม่โอนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจาก Hosted Wallet ของคุณก่อนวันครบกำหนดที่แจ้งไว้ สกุลเงินดิจิทัลอาจสูญหายเนื่องจากคุณจะไม่สามารถเข้าถึง โอน หรือควบคุมสกุลเงินดิจิทัลได้อีก

(จ) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามต่อสกุลเงินดิจิทัลหลังจากที่ตัดสินใจระงับการบริการและการรองรับใด ๆ สำหรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ หากคุณไม่ได้โอนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจาก Hosted Wallet ของคุณก่อนวันครบกำหนดที่แจ้งไว้ได้ในเวลาที่เหมาะสม:

(1) ในเวลา 90 วันหลังจากวันที่เริ่มยุติการรองรับสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบ Zipmex จะสนับสนุนการเก็บสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไว้ใน Hosted Wallet ของคุณต่อไป

(2) หากสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบยังไม่ถูกโอนออกจาก Hosted Wallet ของคุณภายในช่วงเวลา 90 วันดังกล่าว Zipmex อาจจะ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) แปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับตามอัตราตลาดในปัจจุบันให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ (ปกติแล้วจะเป็นเหรียญดิจิทัลที่อิงกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของการแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น อาจจะถูกเรียกเก็บไปยังและจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ

(3) หลังจากการแปลงค่าและการเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว คุณอาจจะถอนสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ทดแทนดังกล่าวไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายนอกที่คุณกำหนดที่ Zipmex รองรับ โดยจะเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อ 6.6 และ 8.6 และหากเป็นไปได้ จะเป็นไปตามการบังคับของ 8.3 นี้ซ้ำ หากการรองรับสกุลเงินดิจิทัลที่มาทดแทนดังกล่าวถูกยกเลิกไปในภายหลัง และ

(4) ในกรณีที่ Zipmex พิจารณาแล้วว่าจะไม่แปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับที่ถืออยู่ให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับในลักษณะตามที่ระบุไว้ข้างต้น Zipmex อาจจะเลือกเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับดังกล่าวไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลรวมที่แยกต่างหาก ซึ่งสร้างไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมบริการจัดหารและบทบัญญัติของข้อ 6.6 และ 8.6

(ฉ) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ภาระรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจยุติการรองรับสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ หรือการดำเนินการที่ Zipmex อาจใช้ภายใต้ข้อ 8.3 นี้

8.4 โปรโตคอลตราสารอนุพันธ์

(ก) เว้นแต่ Zipmex จะแจ้งให้คุณทราบหรือแถลงต่อสาธารณะให้ลักษณะที่ต่างออกไป Zipmex จะไม่รองรับโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์ (Derivative Protocol) และคุณไม่ควรใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อพยายามร้องขอ โอน จัดเก็บ ซื้อขาย หรือมีส่วนร่วมในธุรกรรมหรือฟังก์ชันการทำงานประเภทอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์

(ข) แพลตฟอร์มของ Zipmex ไม่ได้รับการกำหนดค่ามาเพื่อตรวจจับและ/หรือรักษาความปลอดภัยให้ธุรกรรมของโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์ และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์ทุกกรณี

8.5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/KYC

คุณรับทราบและตกลงว่า:

(ก) โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและ ‘การทำความรู้จักลูกค้าของคุณ’ ของ Zipmex (“โปรแกรม AML/KYC”) อาจจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติที่ Zipmex ใช้เพื่อยืนยันตัวตนและที่อยู่ที่เป็นที่พำนักของลูกค้าของบริษัท และ

(ข) หากกิจกรรม หลักปฏิบัติ หรือธุรกรรมใดก็ตามที่คุณดำเนินการขัดกับโปรแกรม AML/KYC ที่กล่าวถึงก่อนหน้า Zipmex อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้สิทธิ์ใดก็ตามที่บริษัทพึงมีตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1

8.6 ทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวระยะเวลาหนึ่ง (อาจจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) Zipmex จะพยายามติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณแจ้งไว้ หาก Zipmex ไม่สามารถติดต่อคุณได้ หรือคุณไม่ได้ตอบกลับภายในสามสิบวัน (หรือช่วงเวลาตามที่อาจจะกำหนดไว้โดยกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) Zipmex อาจมีภาระผูกพันในการ (1) รายงานเงินทุนหรือทรัพย์สินที่หลงเหลือในบัญชีผู้ใช้ของคุณว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ส่งมอบเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล ตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อาจเรียกเก็บจากบัญชีถูกระงับตามข้อ 6.5 แล้ว หากและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์

8.7 ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(ก) หาก Zipmex ได้รับแจ้งว่าสกุลเงินดิจิทัลใดก็ตามที่อยู่ใน Hosted Wallet ของคุณถูกขโมยโดยคุณหรือคุณไม่ได้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของตนในการอายัดสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือ Hosted Wallet ของคุณเอาไว้เพื่อการบริหารจัดการ

(ข) ในกรณีที่ Zipmex อายัดสกุลเงินดิจิทัลหรือ Hosted Wallet ของคุณทั้งหมดของบางส่วน:

(1) Zipmex อาจจะดำเนินการอายัดดังกล่าวไว้จนกว่า:

(ก) ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับการระงับ และ

(ข) Zipmexได้รับหลักฐานการระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อ Zipmex ในรูปแบบที่ยอมรับได้

(2) Zipmex จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวในข้อพิพาทใด ๆ หรือการระงับข้อพิพาทใด ๆ และ

(3) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการอายัดเพื่อการบริหารจัดการใด ๆ ภายใต้ข้อ 8.7 นี้ หรือต่อกรณีที่คุณไม่สามารถถอนสกุลเงินดิจิทัลหรือทำการซื้อขายได้ในระหว่างช่วงเวลาการอายัดดังกล่าว

8.8 การซื้อขายแลกเปลี่ยน LEN

ในกรณีของสกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อว่า LINE Yen (LEN) ทาง Zipmex อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนอกศูนย์ซื้อขาย (“over-the-counter”) กับผู้ซื้อและ/หรือผู้ขายบางรายในราคาที่อาจจะต่างจากราคาตลาดที่อยู่ในระบบศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex คุณรับทราบว่ากิจกรรมการซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของการซื้อขาย LEN ที่อยู่ในระบบศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex และ/หรือราคาตลาดของ LEN ที่อยู่ในระบบศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex

8.9 โปรโมชั่นสกุลเงินดิจิทัล

(ก) Zipmex อาจใช้โปรโมชั่น (รวมถึงแคมเปญการตลาด โปรโมชั่นพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ การแจกของฟรี และแอร์ดรอป) เป็นครั้งคราว และรายละเอียดเกี่ยวกับงานกิจกรรมจะได้รับการแจ้งต่อสาธารณะบนเว็บไซต์หรือส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้ หากผู้ใช้ได้เลือกรับการสื่อสารด้านการตลาด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ Zipmex อาจกำหนดหลักเกณฑ์การคัดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัท และ Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการทำให้ลูกค้าทุกรายเข้าถึงโปรโมชั่นดังกล่าวได้ Zipmex อาจเพิกถอน ระงับ แก้ไข ดึงกลับ ปฏิเสธ และ/หรือพักโปรโมชั่นใดก็ตามได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม Zipmex ไม่ได้ให้คำแนะนำและไม่ได้ชี้แนะใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าหรือการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้โปรโมชั่น

(ข) หากคุณประสงค์จะเข้าร่วมในงานกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุถึงไว้ในข้อ 8.9 นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเข้าร่วมในงานกิจกรรม

(ค) โดยที่ไม่มีการจำกัดตามข้อ 8.9 นี้ หากมีการมอบสกุลเงินดิจิทัลใหม่หรือสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม (ไม่ว่าจะด้วยวิธี “airdrop” หรือช่องทางอื่น) ให้แก่ผู้ถือสกุลเงินดิจิทัล คุณตกลงและยอมรับว่า:

(1) คุณมีหน้าที่อ้างสิทธิ์ในสกุลเงินดิจิทัลและกำหนดที่อยู่ของ Hosted Wallet สำหรับการจัดส่งสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว และ

(2) Zipmex ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งาน การสนับสนุน หรือการช่วยเหลือเรื่องการอ้างสิทธิ์หรือการรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวหรือผลประโยชน์อื่น ๆ

(ง) หาก Zipmex สงสัยว่าคุณ (ไม่ว่าจะกระทำการผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น) โกงหรือใช้โปรโมชั่นในทางมิชอบ (หรือพยายามโกงหรือใช้โปรโมชั่นในทางมิชอบ) และ/หรือกระทำการในด้วยเจตนาทุจริตต่อ Zipmex ทาง Zipmex อาจจะดำเนินการตามดุลยพินิจของบริษัทและใช้สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงในข้อ 11.1 เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ใด ๆ หรือทั้งหมด: (1) ปิดกั้น ระงับ หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าใช้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการเป็นการถาวรหรือชั่วคราว และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ (2) ลบและ/หรือหักรางวัลหรือรางวัลตอบแทนใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ (พิจารณาจากการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับโดยทั้งหมด) (3) ลบและ/หรือหักผลกำไรใด ๆ ที่คุณได้รับจากการโกงหรือการใช้ในทางมิชอบดังกล่าว รวมถึงโดยการปิดตำแหน่งที่เปิดไว้ใด ๆ ในบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และ (4) ปฏิเสธ พัก หรือถอนโปรโมชั่นดังกล่าวและโปรโมชั่นในอนาคตใด ๆ จากคุณ เพื่อความชัดเจน ในสถานการณ์ดังกล่าว รางวัล รางวัลตอบแทน หรือโบนัสอื่นใดที่คุณได้รับ รวมถึงผลกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดของคุณ อาจถูกพักไว้ในขณะที่การสูญเสียที่คุณประสบจะได้รับการยอมรับและรักษาไว้

9. การใช้งานหรือการกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

(ก) คุณตกลงว่าคุณจะไม่:

(1) ฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืน (หรือช่วยในการฝ่าฝืน) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา สัญญา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือกระทำการละเมิดสิทธิ์ในขณะที่ใช้บริการ

(2) ฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืน (หรือช่วยในการฝ่าฝืน) โปรแกรมการคว่ำบาตรใด ๆ ที่มีในประเทศที่ Zipmex ประกอบกิจการหรือให้บริการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่อาจจะมีการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ

(3) ใช้หรือพยายามใช้บริการในลักษณะใดก็ตามที่อาจแทรกแซง รบกวน ส่งผลกระทบในเชิงลบ หรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นไม่ให้ได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างเต็มที่ หรืออาจสร้างความเสียหาย ขัดขวางการใช้งาน สร้างภาระ หรือทำให้การทำงานของบริการเกิดความบกพร่องในทุกรูปแบบ

(4) ใช้หรือพยายามใช้บริการเพื่อจ่าย สนับสนุน หรือเข้ามีไปส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย การฉ้อฉล ธุรกรรมปลอมแปลง การฟอกเงิน กิจกรรมก่อการร้าย การปั่นตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การสปูฟฟิ่ง (การใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์หรือช่องทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือการดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อรีบแสดงแล้วจึงยกเลิกการประมูลหรือคำสั่งซื้อเพื่อให้ได้รับค่าธรรมเนียมจากราคาของสกุลเงินดิจิทัลหรือคู่ซื้อขาย) และการปั่นการซื้อขาย (การยื่นคำสั่งซื้อและขายพร้อมกันสำหรับบัญชีเดียวกันหรือสำหรับบัญชีที่ต่างกันแต่มีเจ้าของผลประโยชน์รายเดียวกัน โดยมีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สถานะในตลาดอย่างสุจริตใจหรือเพื่อลบล้างราคาตลาดหรือการแข่งขันราคา)) หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ

(5) ใช้หรือพยายามใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ สเครเปอร์ หรือช่องทางอัตโนมัติหรืออินเทอร์เฟซอื่น ๆ ที่ Zipmex ไม่ได้จัดหาให้ เพื่อเข้าถึงบริการหรือดึงแยกข้อมูล

(6) ใช้หรือพยายามใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(7) หลบเลี่ยงหรือพยายามหลบเลี่ยงเทคนิคการกรองเนื้อหาใด ๆ ที่ Zipmex ใช้ หรือเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบริหารใด ๆ หรือส่วนใดของบริการที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

(8) นำเข้าหรือพยายามนำเข้ามัลแวร์ ไวรัส ม้าโทรจัน หนอนไวรัส โลจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยสู่บริการ

(9) พัฒนาแอปพลิเคชันบุคคลที่สามใด ๆ ที่ติดต่อกับบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Zipmex หรือเว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงไว้เป็นอื่น

(10) เข้าร่วมหรือพยายามเข้าร่วมในธุรกิจต้องห้าม (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก) เกี่ยวกับการใช้บริการโดยคุณ และการติดต่อกับผูใช้และบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือ

(11) เข้าร่วมหรือพยายามเข้าร่วมในการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก) เกี่ยวกับการใช้บริการโดยคุณ และการติดต่อกับผู้ใช้และบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Zipmex

(ข) หาก Zipmex มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ข้างต้น Zipmex อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณส่งเข้ามา และใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่พึงมีภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1

(ค) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้รายใดก็ตาม อันมีเหตุมาจากมาตรการใดก็ตามที่ Zipmex ใช้ภายใต้ข้อ 9 นี้

(ง) เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอื่น Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการส่งคืนเอกสารใดก็ตามที่ได้รับมาก่อนหน้าจากผู้ใช้เมื่อลบบัญชีผู้ใช้ของบัญชีรายดังกล่าว

(จ) หาก Zipmex มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อ 9 นี้ ในขณะที่ใช้บริการ Zipmex ก็จะ:

(1) อาจจะใช้มาตรการเพื่อยกเลิกและย้อนกลับธุรกรรมของผู้ใช้ ตามดุลยพินิจของบริษัทและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ดังกล่าวทราบล่วงหน้า

(2) เรียกร้องต่อผู้ใช้ดังกล่าวสำหรับผลกำไรที่ได้รับจกาธุรกรรมและสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Zipmex อันเนื่องมาจากธุรกรรม

10. ค่าธรรมเนียม

(ก) คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมที่อธิบายไว้ในตารางค่าธรรมเนียมของ Zipmex (“ตารางค่าธรรมเนียม”) ตามที่อัปเดตโดย Zipmex เป็นครั้งคราว ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท หรือตามที่มีผลบังคับใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถดูตารางค่าธรรมเนียมได้ที่ https://zipmex.com/th/fee-schedule-th/

(ข) การซื้อขายแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียม (“ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย”) ดังที่ระบุไวเในตารางค่าธรรมเนียม

(ค) Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (รวมถึงการละเว้นที่เกี่ยวข้อง) ได้ตลอดเวลา Zipmex จะโพสต์ตารางค่าธรรมเนียมที่อัปเดตแล้วก่อนที่การอัปเดตดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ การอัปเดตใด ๆ ในตารางค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้กับการซื้อขายหรือธุรกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ตารางค่าธรรมเนียมที่อัปเดตแล้วมีผลบังคับใช้ คุณยินยอมว่าเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณหรือใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในตารางค่าธรรมเนียม คุณตกลงที่จะยอมรับในตารางค่าธรรมเนียมใหม่

(ง) คุณอนุญาตให้ Zipmex หักสกุลเงินดิจิทัลออกจาก Hosted Wallet ของคุณและ/หรือจำนวนเงินใน กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ สำหรับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องชำระภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

(จ) คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากคุณโดย:

(1) ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีภายนอกหรือที่อยู่จากแหล่งอื่น และ

(2) Zipmex สำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัล

11. การเปลี่ยนแปลง การระงับ และการยกเลิกบริการ

11.1 การบรรเทาเยียวยาสำหรับ Zipmex

(ก) หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ Zipmex อาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรว่าจำเป็นเพื่อบรรเทาหรือเยียวยาการละเมิดของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การดำเนินการดังต่อไปนี้:

(1) ลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส่งโดยคุณ

(2) ระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และ

(3) ยึดสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินในสกุลเงินทั่วไปที่เป็นของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

(ข) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากคุณอันเป็นเหตุมาจากการดำเนินการของ Zipmex ตามข้อ 11.1 นี้

(ค) สิทธิหรือการเยียวยาใดก็ตามที่ Zipmex ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมจาก และไม่ใช่เข้าแทนที่ สิทธิหรือการเยียวยาอื่นใด ไม่ว่าจะมีอธิบายไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย หรือกฎหมาย หรือในหลักความเที่ยงธรรม

11.2 การเปลี่ยนแปลงในบริการ ข้อจำกัดการให้บริการ

Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทและไม่มีภาระรับผิดต่อคุณ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา ในการปรับเปลี่ยนหรือยุติการให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด นอกจากนี้ Zipmex อาจจะไม่จัดหาบริการทั้งหมดให้ในทุกตลาดและเขตอำนาจทางกฎหมาย และอาจจำกัดหรือห้ามการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนจากบางประเทศ รัฐ เขตแดน หรือเขตอำนาจทางกฎหมาย

11.3 การระงับหรือการยกเลิกบริการ การปิดบัญชี

(ก) Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัท โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในการระงับหรือจำกัดบริการเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งเป็นการถาวร หรือปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้

(ข) คุณรับทราบและยอมรับว่าการตัดสินใจของ Zipmex ในการดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง การระงับ หรือการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ อาจจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาความลับที่สัมพันธ์กับระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของบริษัท หรือหลักเกณฑ์อื่นใดหรือเหตุผลทางธุรกิจที่ Zipmex พิจารณาจะเก็บไว้เป็นความลับ และ Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทหรือการตัดสินใจให้คุณรับทราบ หรือแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลของการดำเนินการดังกล่าวใด ๆ

11.4 ข้อจำกัดความรับผิด

โดยไม่เป็นการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อ 15 และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex หรือตัวแทนในเครือ หรือผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษา ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อ:

(ก) การสูญเสียใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ อันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในบริการ หรือจากการระงับหรือการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อ 11 นี้หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม) หรือ (ข) จำนวนเงินใด ๆ ที่เกินมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ฝากอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ
เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Zipmex อันเป็นผลมาจากการที่ Zipmex หรือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ลูกจ้างของ Zipmex ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กลต. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามเงื่อนไขฉบับนี้

11.5 การใช้บริการได้อีกครั้ง

หากและเมื่อบริการกลับมาใช้ได้อีกครั้งหลังจากการระงับบริการ คุณรับทราบว่าการประเมินมูลค่าและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัลอาจแตกต่างอย่างมากจากการประเมินมูลค่าและอัตราที่ใช้ก่อนหน้าที่จะมีการระงับบริการ

11.6 ผลกระทบของการยุติการให้บริการ

(ก) ในกรณีที่บริการทั้งหมดถูกยุติลงหรือมีการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการใด ๆ หรือทั้งหมด:

(1) จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องชำระให้ Zipmex จะครบกำหนดในทันที

(2) Zipmex อาจลบหรือปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณและข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ และ

(3) Zipmex อาจยกเลิกคำสั่งซื้อที่เปิดไว้ใด ๆ หรือคำขอทำธุรกรรมอื่นๆ . ที่รอดำเนินการในขณะที่มีการยุติหรือยกเลิกบริการ

(ข) ในกรณีที่มีการยุติหรือยกเลิกบริการทั้งหมด Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้เวลาคุณ 90 วันในการถอนสกุลเงินดิจิทัลออกจาก Hosted Wallet ของคุณ เว้นแต่จะมีข้อห้ามที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่มีบังคับใช้ หรือตามคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ หากสกุลเงินดิจิทัลใดก็ตามยังไม่ได้รับการโอนออกจาก Hosted Wallet ของคุณภายในเวลา 90 วันดังกล่าว สกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้นอาจจะได้รับการดูแลจัดการในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อ 8.3 (จ) โดยจะเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อ 8.6 ข้อ 11.6 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้หากการยุติหรือการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว เป็นผลมาจากการละเมิดข้อ 2.2 (ข้อกำหนดทั่วไป) หรือ 2.3 (ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม)

11.7 การบังคับใช้เงื่อนไขหลังยุติการให้บริการ

บทบัญญัติทั้งหมดในเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งโดยลักษณะแล้วจะมีผลครอบคลุมหลังการหมดอายุหรือการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการ จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้หลังการยกเลิกหรือการหมดอายุดังกล่าว รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) บทบัญญัติดังต่อไปนี้:

(ก) ข้อ 3.3 (การยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยสมัครใจ)

(ข) ข้อ 6.4 (การตรวจยืนยันตัวตน)

(ค) ข้อ 8 (เงื่อนไขการให้บริการทั่วไป)

(ง) ข้อ 10 (ค่าธรรมเนียม)

(จ) ข้อ 11 (การเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการยกเลิกบริการ)

(ฉ) ข้อ 12 (กรรมสิทธิ์)

(ช) ข้อ 13 (เนื้อหาของบุคคลที่สาม)

(ซ) ข้อ 14 (การปลดเปลื้องและการชดใช้ค่าเสียหาย)

(ฌ) ข้อ 15 (การปฏิเสธความรับผิดชอบ) และ

(ญ) ข้อ 16 (ทั่วไป)

12. สิทธิ์ครอบครอง

12.1 ความเป็นเจ้าของสื่อวัสดุของ Zipmex

สื่อวัสดุของ Zipmex รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีต่อสื่อวัสดุของ Zipmex ที่มีระหว่างคุณและ Zipmex จะเป็นของ Zipmex

12.2 ข้อจำกัด

(ก) คุณสามารถใช้สื่อวัสดุของ Zipmex ได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตจาก Zipmex ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการโดยคุณ ตราบเท่าที่ Zipmex อนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์และบริการในลักษณะอื่นใดจะมีข้อห้ามที่ชัดแจ้ง และสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Zipmex และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตแต่เพียงฝ่ายเดียว

(ข) คุณต้องไม่:

(1) ขายต่อ ปล่อยเช่า ให้ยืม แบ่งปัน คัดลอก ส่งต่อ ออกใบอนุญาต เผยแพร่ แจกจ่าย หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex หรือใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex ในสภาพแวดล้อมของสำนักงานบริการใด ๆ

(2) ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex

(3) กำหนดกรอบ แสดง หรือนำเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex ไปใช้ในเว็บไซต์ใด ๆ หรืองานการเขียนอื่นใด

(4) แยกส่วน แยกองค์ประกอบ ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามสืบค้นรหัสแหล่งที่มาของเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex

(5) ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex เพื่อออกแบบ พัฒนา หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขันใด ๆ

(6) ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามดุลยพินิจของ Zipmex หรือ

(7) พยายามเข้าร่วมในการดำเนินการใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อย่อย (1) ถึง (4) ข้างต้น

(ค) คุณรับทราบและตกลงว่า:

(1) คำว่า “Zipmex” หรือชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โลโก้ และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ จะเป็นเรื่องหมายการค้าของ Zipmex หรือผู้ออกใบอนุญาตของ Zipmex และ

(2) คุณต้องไม่คัดลอก ลอกเลียน หรือใช้สิ่งดังกล่าวหากยังไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zipmex

13. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

Zipmex อาจว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้และ/หรือเพื่อทำรายการชำระเงินด้วยสกุลเงินทั่วไปใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยคุณ หรือการฝากหรือถอนเงินจาก กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ
คุณรับทราบและตกลงว่า:

(1) Zipmex ไม่ได้ควบคุม รับรอง หรือยอมรับเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามที่อาจจะได้รับการจัดให้โดย Zipmex เพื่อความสะดวก)

(2) Zipmex จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในด้านใดต่อข้อมูล เนื้อหา หรือบริการที่อยู่ในเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ (แม้ว่าเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางหรือมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ สื่อวัสดุที่อาจทำให้เข้าใจผิด ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาด ใช้เพื่อการโจมตี หยาบคาย หรือสามารถคัดค้านได้

(3) การติดต่อหรือการโต้ตอบทางธุรกิจของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว จะเป็นการดำเนินการระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้น

(4) Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการติดต่อดังกล่าว และ

(5) การใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ และการติดต่อมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สาม จะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

14. การปลดเปลื้องและการชดใช้ค่าเสียหาย

(ก) หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป คุณจะปลดเปลื้อง Zipmex ตัวแทนในเครือ และผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง และความเสียหายใด ๆ และทั้งหมด (ที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลสืบเนื่อง) ในทุกประเภทและลักษณะ อันเกิดขึ้นจากหรือมีเหตุให้เกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามกับข้อพิพาทดังกล่าว

(ข) คุณจะต้องปกป้องและจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex ตัวแทนในเครือ และผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท (รวมเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) จากและต่อการฟ้องร้อง การเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการ การดำเนินคดี การสืบสวน ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล และค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือบทลงโทษที่มีผลบังคับใช้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบ) อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ:

(1) ผลการใช้งานหรือการดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการ

(2) ความคิดเห็นหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณมอบให้

(3) การที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้

(4) การที่คุณละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือ

(5) การดำเนินการหรือการละเว้นไม่ดำเนินการใด ๆ โดยบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยได้รับหรือไม่ได้รับการอนุญาต การมอบอำนาจ หรือความยินยอมจากคุณ

(ค) หากคุณต้องจ่ายชดเชยให้กับฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ Zipmex (หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของ Zipmex) จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการควบคุมการดำเนินการหรือการดำเนินคดีใด ๆ และในการพิจารณาว่า Zipmex ประสงค์ที่จะระงับคดีความหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จะเป็นการระงับคดีความภายใต้เงื่อนไขใด

15. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

15.1 การปฏิเสธการรับประกัน

(ก) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต:

(1) เว็บไซต์ บริการ และสื่อวัสดุของ Zipmex และผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรายการอื่นใดที่จัดหาให้โดยหรือในนามของ Zipmex จะได้รับการจัดให้ใน “ลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่มี”

(2) Zipmex ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง และคุณต้องละเว้นซึ่งการรับรองและการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่:

(ก) การรับประกันโดยนัยถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน กรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิด

(ข) การรับประกันอันเกิดจากวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการติดต่อดำเนินการ หรือการใช้งานในการซื้อขาย และ

(ค) การรับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex ใด ๆ จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ต่อเนื่อง หรือปลอดจากข้อผิดพลาด

(ข) โดยไม่มีการจำกัดข้อกำหนดใดก็ตามในข้อ 15 นี้ Zipmex จะไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex (รวมถึงข้อมูลราคาสกุลเงินดิจิทัลในอดีตใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์) จะถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน ปลอดข้อผิดพลาด หรือปลอดไวรัสหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย
แม้ว่า Zipmex จะตั้งใจนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาไว้บนเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์และสื่อวัสดุของ Zipmex อื่น ๆ อาจจะไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันทั้งหมดเสมอไป และอาจจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์รวมอยู่ด้วย ในความพยายามเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลเป็นระยะ ๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Zipmex ด้วยเหตุนี้ คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะเชื่อถือ และการตัดสินใจทั้งหมดบนพื้นฐานของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตที่เว็บไซต์มอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงข้อมูลตลาดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มาจากบุคคลที่สาม รวมถึงราคาและข้อมูลการจัดหาที่ผ่านมาสำหรับสกุลเงินดิจิทัล สื่อดังกล่าวจะมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และ Zipmex ไม่รับประกันหรือรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

(ค) Zipmex ไม่รับประกันถึงตัวตนของผู้ใช้ใด ๆ หรือฝ่ายอื่น ๆ ตามคำสั่งซื้อหรือการซื้อขายใด ๆ คุณควรตรวจยืนยันข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อ

(ง) Zipmex ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีการควบคุมเทคโนโลยีอ้างอิง รวมถึงโปรโตคอลอ้างอิงที่กำกับควบคุมการให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับบนแพลตฟอร์มของ Zipmex โดยทั่วไปแล้ว โปรโตคอลอ้างอิงจะมาจากแหล่งที่มาเปิดและทุกคนสามารถใช้ คัดลอก ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่ได้ เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ Zipmex คุณยอมรับและตกลงว่า (1) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของโปรโตคอลอ้างอิง และ Zipmex จะไม่รับประกันถึงความสามารถในการทำงาน ความปลอดภัย หรือความพร้อมใช้งาน และ (2) โปรโตคอลอ้างอิงอาจถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในกฎระเบียบการปฏิบัติการ (หรือที่เรียกว่า “การฟอร์ก”) และการฟอร์กดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความพร้อมใช้งาน มูลค่า การทำงาน และ/หรือชื่อของสกุลเงินดิจิทัลที่คุณเก็บไว้บนแพลตฟอร์มของ Zipmex และอาจส่งผลให้เกิดการถือสกุลเงินดิจิทัลในจำนวนที่เท่ากันที่อยู่ในสาขาอื่นของโปรโตคอลที่มีการฟอร์กไว้ ในกรณีของการฟอร์ก คุณตกลงว่า Zipmex อาจจะระงับการให้บริการของ Zipmex เป็นการชั่วคราวสำหรับโปรโคตอลที่มีการฟอร์ก (ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม) และ Zipmex อาจจะใช้ดุยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการตัดสินใจว่าจะสนับสนุน (หรือยุติการสนับสนุน) สาขาของโปรโคอลที่มีการฟอร์กทั้งหมดหรือไม่ คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณีต่อสาขาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโปรโตคอลที่มีการฟอร์ก

15.2 การยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือคล้ายกัน

(ก) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex ตัวแทนในเครือและผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความรับผิดที่เป็นเหตุบังเอิญ เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปเพื่อการลงโทษ จับต้องไม่ได้ เป็นผลสืบเนื่อง หรือมีความคล้ายกันในทุกกรณี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ความเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือการลดลงในมูลค่าของข้อมูล รายละเอียด รายได้ กำไร หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการเงินอื่น ๆ) อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ:

(1) การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ สำหรับเว็บไซต์

(2) การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ สำหรับบริการ

(3) สื่อวัสดุของ Zipmex

(4) เงื่อนไขเหล่านี้

(5) การดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการให้บริการ หรือ

(6) ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรายการอื่นใดที่จัดหาให้โดยหรือในนามของ Zipmex

(ข) เพื่อความชัดเจน การละเว้นความรับผิดในข้อ 15.2 นี้มีผลบังคับใช้กับ:

(1) ไม่ว่าความเสียหายหรือความรับผิดจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา ความรับผิดอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย หรือหลักทฤษฎีอื่น ๆ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อใด ๆ ของ Zipmex) และ

(2) ในแต่ละกรณี แม้ว่า Zipmex (หรือหนึ่งในผู้แทนที่ได้รับอนุญาต) จะได้รับคำแนะนำ รับทราบ หรือควรรับทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

15.3 ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิด

(ก) Zipmex ไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบ (รวมถึงความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่อง) เกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่หรือมูลค่า การทำงาน สถานที่ใช้ หรือเจตนาในการใช้สกุลเงินดิจิทัล

(ข) แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นจาก Zipmex แล้วก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม Zipmex จะไม่รับประกันต่อผู้ใช้ถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวใด ๆ เว้นแต่จะมีระบุอย่างชัดแจ้งไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้

(ค) Zipmex ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และไม่ได้มีภาระผูกพันในการดำเนินการและปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้ หากคำสั่งซื้อของผู้ใช้ไม่ได้รับการดำเนินการหรือปฏิบัติตามด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันเป็นการขัดขวางการก่อให้เกิดหรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อตกลง (เช่น การทำให้เป็นโมฆะ การยกเลิก หรือการลบล้างข้อตกลงการซื้อที่จัดทำไว้) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ในการชดใช้ค่าเสียหาย

(ง) ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการในคู่มือผู้ใช้ที่สัมพันธ์กับการฝากและการถอนสกุลเงินทั่วไปและ/หรือสกุลเงินดิจิทัล Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ ซึ่งมีเหตุมาจาก (1) การระบุได้จำนวนบัญชีหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ถูกต้อง สำหรับบัญชีที่จะมีการโอนเงินเฟียต (หรือจากบัญชีที่จะมีการถอนเงินเฟียต) ตามคำสั่งของผู้ใช้รายดังกล่าว (2) การให้ข้อมูลหรือการระบุที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องสำหรับการโอนหรือการถอนสกุลเงินดิจิทัล (รวมถึงการฝากสกุลเงินดิจิทัลไปยัง Hosted Wallet ของผู้ใช้รายดังกล่าว) หรือ (3) การส่งสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับหรือโทเค็นไปยัง Hosted Wallet ของผู้ใช้รายดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex และฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ แต่ละราย สำหรับความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Zipmex หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ อันเป็นเหตุมาจากการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ดังที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้น

(จ) ผู้ใช้แต่ละรายต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเอง สำหรับการตรวจสอบว่าการใช้บริการของตนนั้น ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฤษฎีกา หรือจะละเมิดกฎระเบียบภายในของสมาคมอุตสาหกรรมหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้หรือไม่ Zipmex ไม่รับประกันว่าผู้ใช้ที่ใช้บริการจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฤษฎีกา กฎระเบียบภายในของสมาคมอุตสาหกรรมหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ดังกล่าว

(ฉ) ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการดูแลจัดการและระงับข้อพิพาทใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล บริการ หรือเว็บไซต์ ระหว่างผู้ใช้และผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม

(ช) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้:

(1) การยุติ การระงับ การยกเลิก ความไม่พร้อมใช้งาน การปรับเปลี่ยน หรือการแก้ไขบริการ (หรือสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการดังกล่าว)

(2) การลบหรือการสูญหายของข้อความหรือข้อมูลของผู้ใช้

(3) การยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้

(4) การสูญเสียข้อมูล หรือความล้มเหลวหรือความเสียหายของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากการใช้บริการ

(5) ธุรกรรมและกิจกรรมฉ้อฉลของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ที่ปลอมแปลงตัวตนว่ามีอายุบรรลุนิติภาวะ หรือ

(6) ความเสียหายอื่น ๆ อันเกิดจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

(ซ) แม้ว่าเว็บไซต์จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเว็บไซต์จะถูกเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของตน หรือรับผิดต่อข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์ของตน

(ฌ) Zipmex อาจยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในบริการอันเนื่องมาจากการล้มเหลวของระบบ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ อันเนื่องมาจากการยกเลิกหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ

(ญ) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากการการยอมรับ การปรับเปลี่ยน การแก้ไข หรือการตีความหรือการบริหารจัดการในอนาคตของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรกำกับควบคุมตนเองสำหรับ

(1) กฎหมาย กฤษฎีกา ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การแจ้งเวียน กฤษฎีกาท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลบังคับใช้กับสกุลเงินดิจิทัลหรือการซื้อขาย การโอนหรือการถือสกุลเงินดิจิทัล หรือ

(2) ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องที่รวมถึงภาษีขาย

(ฎ) Zipmex ไม่รับประกันถึงมูลค่า ความเสถียร หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ Zipmex ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ไม่เข้าใจลักษณะ กลไล การปฏิบัติการทางตลาด หรือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับอย่างเพียงพอ

(ฏ) โดยไม่คำนึงข้อความใดที่ขัดกันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Zipmex อันเป็นผลมาจากการที่ Zipmex หรือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ลูกจ้างของ Zipmex ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กลต. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามเงื่อนไขฉบับนี้

16. รายละเอียดทั่วไป‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

16.1 กฎหมายที่กำกับควบคุม เขตอำนาจทางกฎหมาย

(ก) คุณยอมรับว่าเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงข้อ 16.1 นี้) และการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับและการตีความตามกฎหมายไทย

(ข) ภายใต้บทบัญญัติของข้อ 16.10 และ 16.11 ที่กำกับควบคุมเรื่องร้องเรียน ข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการหรือเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสาระสำคัญ การมีอยู่ การเจรจาต่อรอง ความถูกต้องสมบูรณ์ การบอกเลิก หรือความสามารถในการบังคับใช้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องที่ไม่ได้เป็นไปในทางสัญญา) จะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินคดี หรือการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ โดยศาลไทย

(ค) คุณยอมรับว่า ไม่ว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎหมายจะต่างไปอย่างไร แต่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ การฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการใด ๆ ที่คุณยื่นดำเนินการ อันเกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องได้รับการยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากเหตุแห่งการฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหรือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดไป

16.2 ตัวแทนในเครือและผู้รับจ้างของ Zipmex

เว็บไซต์และบริการใด ๆ อาจได้รับการดำเนินการหรือจัดหาให้โดย Zipmex ตัวแทนในเครือ หรือผู้ให้บริการอิสระที่เกี่ยวข้อง

16.3 การไม่สละสิทธิ์

การที่ Zipmex ไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ล่าช้า จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์ใด ๆ ที่พึงมี เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละในสิทธิ์ที่ไม่สามารถสละได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ของเขตอำนาจทางกฎหมายที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่กฎหมายการส่งเงินของรัฐที่มีบังคับใช้

16.4 กรรมสิทธิ์

สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่คุณขาย โอน หรือส่งมอบโดยใช้บริการ คุณรับรองว่าคุณคือเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวและถือกรรมสิทธิ์ทีถูกต้องและสามารถจำหน่ายได้ และคุณมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการขาย มอบโอนสิทธิ์ ถ่ายเท โอน และส่งมอบสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว คุณยังรับรองเพิ่มเติมว่าคุณเป็นเจ้าของที่ชอบธรรมของกระเป๋าเงินดิจิทัลภายนอกใด ๆ ที่คุณอาจใช้เพื่อโอนเงินเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ รับยอดเงินที่ถอนจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้เพื่อชำระเงินในการซื้อขาย และคุณถือกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องในกระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าว และกระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าวอยู่ภายใต้การครอบครองและการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตัวคุณ ที่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในกระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex จะไม่รับรองหรือรับประกันในกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องและสามารถจำหน่ายได้ในสกุลเงินดิจิทัลที่คุณอาจซื้อหรือรับจากการใช้บริการของคุณ และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องในกรรมสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

16.5 การเป็นโมฆะบางส่วน

การเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนหนึงส่วนใดของเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขเหล่านี้ในส่วนอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์ต่อไป

16.6 เหตุสุดวิสัย

Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลว ความล่าช้า หรือการหยุดชะงักใด ๆ ในบริการที่เป็นผล (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) มาจากสาเหตุ สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือสภาวะใด ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ Zipmex จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ความผันผวนอย่างรุนแรงในทางตลาด เหตุการณ์น้ำท่วม สภาวะอากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ เพลิงไหม้ สงคราม การกบฏ การจลาจล การประท้วง หรือข้อพิพาทด้านแรงงานอื่น ๆ อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐบาล การดำเนินการของกองทัพ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ การหยุดชะงักของระบบโทรคมนาคมหรือบริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการของผู้ให้บริการเครือข่าย ไฟฟ้าขัดข้อง การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ หรือภัยพิบัติอื่น ๆ หรืออุบัติการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ Zipmex จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

16.7 การมอบโอนสิทธิ์

(ก) คุณจะต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์หรือใบอนุญาตใด ๆ เพื่อใช้บริการหรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zipmex รวมถึงตามการดำเนินการของกฎหมายหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมใด ๆ ความพยายามในการโอนหรือมอบสิทธิ์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่สมบูรณ์

(ข) คุณยอมรับว่า Zipmex อาจจะโอนหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือการอนุมัติเพิ่มเติมจากคุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) ให้แก่ตัวแทนในเครือใด ๆ ของ Zipmex หรือให้แก่ผู้สืบทอดผลประโยชน์ใด ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการ

(ค) โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของ Zipmex ภายใต้ข้อ 16.7 นี้ หาก Zipmex ได้โอนหรือมอบหมายความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการให้แก่บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น Zipmex ก็จะสามารถโอนมอบสิทธิ์และภาระผูกพัน ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้ และข้อมูลลูกค้าอื่น ๆ ของ Zipmex ไปให้กับผู้รับมอบโอนได้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยจะเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต ตลอดจนการโอนหรือการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ผู้ใช้แต่ละรายยอมรับในการโอนและการมอบหมายดังกล่าว รวมถึงการโอนและการมอบหมายในการดำเนินธุรกิจตามปกติ รวมถึงการโอนใด ๆ อันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ Zipmex จากข้อมกำหนดที่กล่าวถึงก่อนหน้า เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ผู้สืบทอด และผู้รับมอบโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต

16.8 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

Zipmex เป็นผู้รับจ้างอิสระ และไม่มีเนื้อหาในใดเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะทำให้คุณและ Zipmex ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพันธมิตรหรือคู่ค้าในกิจการร่วมค้า หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ในลักษณะที่คล้ายกัน และแต่ละฝ่ายจะไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่าย (เว้นแต่จะมีระบุอย่างชัดแจ้งไว้ในเอกสารนี้)

16.9 ความคิดเห็น

หากคุณมีความคิดเห็น โปรดติดต่อ Zipmex ทาง [email protected] เมื่อคุณติดต่อ Zipmex โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่ Zipmex อาจจำเป็นต้องใช้ระบุตัวตนของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณ และธุรกรรมที่คุณต้องการให้ความคิดเห็นหรือมีคำถาม หากคุณเชื่อว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

16.10 กระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

หากคุณมีข้อพิพาทกับ Zipmex (“เรื่องร้องเรียน”) คุณตกลงที่จะติดต่อ Zipmex ผ่านทางทีมสนับสนุนเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างคู่กรณี คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex ได้ทางหน้าติดต่อเราที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ โดยยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex หากคุณและ Zipmex ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทางทีมสนับสนุนของ Zipmex คุณและ Zipmex ตกลงที่จะใช้กระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในข้อ 16.11 ด้านล่าง คุณตกลงที่จะใช้กระบวนการนี้ก่อนยื่นเรื่องฟ้องคดีมโนสาเร่หรือขอให้มีการดำเนินการโดยศาลในลักษณะอื่น ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 16.11 ก่อนยื่นเรื่องฟ้องคดีมโนสาเร่หรือขอให้มีการดำเนินการโดยศาลในลักษณะอื่น ๆ Zipmex จะมีสิทธิ์ขอให้ศาลยกคำฟ้องของคุณ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

16.11 ระเบียบขั้นตอนสำหรับเรื่องร้องเรียน

(ก) ในกรณีที่ข้อพิพาทของคุณกับ Zipmex ไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการติดต่อกับทีมสนับสนุนของ Zipmex คุณตกลงที่จะใช้แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของเราเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องร้องเรียนของคุณ วิธีการที่คุณอยากให้เราแก้ไขเรื่องร้องเรียน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของคุณที่คุณเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนจะอยู่บนเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ หรือร้องขอได้จากทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex

(ข) Zipmex จะรับรองถึงการได้รับแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณหลังจากที่คุณส่งเอกสารแล้ว ผู้แทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Zipmex (“ผู้แทน”) จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคุณ ผู้แทนจะประเมินเรื่องร้องเรียนของคุณจากข้อมูลที่คุณมอบให้ และข้อมูลที่ Zipmex และ/หรือตัวแทนในเครือหรือผู้ให้บริการของ Zipmex มีอยู่ ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณ ผู้แทนจะจัดการกับปัญหาที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณ โดยการส่งอีเมลถึงคุณซึ่งตัวแทนจะ (1) เสนอตัวแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณด้วยวิธีการที่คุณร้องขอ (2) ตัดสินใจปฏิเสธเรื่องร้องเรียนของคุณและระบุถึงเหตุผลในการปฏิเสธ หรือ (3) เสนอที่จะแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณด้วยวิธีการอื่น ในสถานการณ์ที่มีความพิเศษเฉพาะ หากผู้แทนไม่สามารถตอบกลับเรื่องร้องเรียนของคุณได้ภายใน 30 วัน ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Zipmex ผู้แทนจะติดต่อคุณเพื่อชี้แจงถึงเหตุผลของความล่าช้าในการตอบกลับเรื่องร้องเรียนของคุณ และจะแจ้งกำหนดการวันที่ผู้แทนจะตอบกลับเรื่องร้องเรียนของคุณ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 60 วัน หลังจากที่ Zipmexได้รับแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณ

(ค) หาก Zipmex ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ทางกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.11(ก) และ (ข) คุณและ Zipmex ตกลงที่ส่งเรื่องฟ้องเกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ ต่อศาลไทยเท่านั้น

(ง) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต ฝ่ายที่เป็นผู้ชนะในศาลจะได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ

16.12 ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ ความขัดแย้ง

(ก) เงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตารางค่าธรรมเนียม ข้อมูลชี้แจงเพื่อเปิดเผยถึงความเสี่ยง และสื่อวัสดุอื่น ๆ ที่อ้างถึงอยู่ในบทนำของเงื่อนไขเหล่านี้) และภาคผนวกที่แนบมากับเอกสารนี้ จะถือว่าเป็นความเข้าใจและข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและ Zipmex ตามสาระสำคัญที่มีในเอกสาร และจะใช้แทนที่การพูดคุย ข้อตกลง และความเข้าใจก่อนหน้าและที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดทุกรูปแบบและลักษณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่เงื่อนไขเหล่านี้ในเวอร์ชันก่อนหน้า) ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับบริการ

(ข) ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงอื่นใดที่คุณอาจทำกับ Zipmex ให้ถือใช้เงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก เว้นแต่ข้อตกลงอื่นจะระบุถึงเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เป็นการเฉพาะและแถลงให้ข้อตกลงอื่นมีอำนาจเหนือกว่าเงื่อนไขเหล่านี้

16.13 ข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหาก

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กระทำได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Zipmex อาจทำข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากเป็นครั้งคราว (ซึ่งอาจจะรวมถึงหนังสือขยายความตามสัญญาหรือการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น) กับผู้ใช้บางราย ข้อตกลงดังกล่าวอาจใช้เสริมหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้บางข้อ ตามการบังคับใช้กับผู้ใช้เฉพาะราย ซึ่งอาจจะรวมถึงบทบัญญัติที่มีการเสริมเข้ามาหรือปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ (1) เศรษฐกิจ ค่าธรรมเนียม และการเพิ่มเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ (2) การเข้าถึงข้อมูลตลาดเฉพาะอย่าง (ซึ่งอาจจะไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไปต่อผู้ใช้รายอื่นทั้งหมด หรือในรายละเอียดบางระดับ หรือภายในกรอบเวลาที่เหมือนกัน) หรือ (3) การนัดหมายของผู้ใช้หรือผู้แทนของผู้ใช้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือหน่วยงานผู้แทนของผู้ใช้รายอื่นที่ Zipmex อาจกำหนดไว้เป็นระยะ ๆ การทำข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากใด ๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex แต่เพียงฝ่ายเดียว และจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ Zipmex พิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้อง คุณรับทราบว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปทุกรายหรือกลุ่มย่อยบาส่วนของผู้ใช้ใด ๆ ปัจจัยที่ Zipmex อาจนำมาพิจารณาจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่: (1) ปริมาณกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่วางแผนไว้โดยผู้ใช้บางราย และ (2) ภาระผูกพันหรือข้อกำหนดด้านภาษี กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความพิเศษเฉพาะใด ๆ ที่อาจจะมีผลกับผู้ใช้บางราย การมีอยู่และเงื่อนไขของข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากดังกล่าวที่ทำกับผู้ใช้รายอื่น จะไม่กระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างคุณและ Zipmex และคุณไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถไล่เบี้ยในทางกฎหมายต่อ Zipmex หรือผู้ใช้อื่นใดที่ได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิ์เสริมหรือที่มีการปรับเปลี่ยนอันเป็นผลมาจากข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากได้

16.14 การรักษาความลับ

ข้อมูลใดก็ตามที่คุณได้รับเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นผ่านทางบริการ จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด เว้นแต่ผู้ใช้รายอื่นจะให้ความยินยอมไว้อย่างชัดเจน คุณจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ตามความจำเป็นที่สมเหตุสมผลในการดำเนินการซื้อขายหรือกาณโอน หรือการดำเนินการจิปาถะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และคุณจะต้องไม่เปิดข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามใด ๆ

16.15 กระบวนการทางกฎหมาย

คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex รวมถึงตัวแทนในเครือและผู้ให้บริการของ Zipmex และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน และผู้แทนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ตัวแทนในเครือ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการของ Zipmex”) อาจจะปฏิบัติตามหมายยึดทรัพย์ การบังคับคดี การอายัดทรัพย์ การจัดเก็บภาษี คำสั่งห้ามกระทำการ หมายเรียกพยาน หมายจับ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง Zipmex หรือผู้ให้บริการใด ๆ ของ Zipmex มีเหตุอันควรและมีเจตนาสุจริตให้เชื่อว่ามีความถูกต้องเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการที่คุณใช้ หรือสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือธุรกรรมใด ๆ ในสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว
Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex อาจจะแจ้งให้คุณทราบถึงกระบวนการดังกล่าวผ่านการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าต้องดำเนินการ Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex อาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ
คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex แต่ละรายจากและต่อการดำเนินคดี การฟ้องร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าธรรมเนียมทนายความ หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกระบวนการใด ๆ ซึ่งมีเหตุอันควรให้เชื่อโดยสุจริตใจว่ามีความถูกต้อง เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการที่คุณใช้ หรือสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือธุรกรรมใด ๆ ในสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว คุณตกลงเพิ่มเติมอีกว่า Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex อาจเคารพในกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงวิธีการหรือสถานที่ให้บริการ

16.16 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความยินยอมต่อการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์

(ก) เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอื่นในที่นี้ Zipmex อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงนโยบาย คำแถลงเพื่อเปิดเผยข้อมูล ตาราง และคำถามที่พบบ่อยที่อ้างอิงอยู่ในเอกสารนี้) โดยการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การส่งอีเมลถึงคุณ การแจ้งให้ทราบผ่านทางบริการ การประกาศเงื่อนไขฉบับที่แก้ไขแล้ว (หรือนโยบาย คำแถลงเพื่อเปิดเผยข้อมูล ตาราง และคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง) ไว้บนเว็บไซต์ หรือการอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด ที่ด้านบนสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ (หรือนโยบาย คำแถลงเพื่อเปิดเผยข้อมูล ตาราง และคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง) วิธีการแจ้งเตือนที่เฉพาะเจาะจงจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex แต่เพียงฝ่ายเดียว และการใช้แบบฟอร์มเฉพาะอย่างในการแจ้งสำหรับบางกรณีนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อ Zipmex ในการใช้แบบฟอร์มเดียวกันนี้ในสถานการณ์อื่น ๆ

(ข) เงื่อนไขที่มีการแก้ไขใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ จะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการโพสต์ (หรือในวันที่ภายหลังตามที่ระบุไว้ในขณะที่มีการโพสต์)

(ค) Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณยืนยันความยินยอมและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ต่อไปเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดในการล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไป จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าคุณตกลงยอมรับในเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยน

(ง) หากคุณไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ วิธีการเดียวที่คุณจะสามารถทำได้คือการยุติการใช้บริการและปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ

(จ) Zipmex แนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้บริการ

(ฉ) คุณยอมรับว่า Zipmex จะส่งการสื่อสารถึงคุณ และคุณจะได้รับการสื่อสารจาก Zipmex ผ่านการโพสต์การสื่อสารบนเว็บไซต์ การส่งอีเมลถึงคุณตามที่อยู่อีเมลหลักที่คุณแจ้งไว้ในโพรไฟล์ลูกค้าของคุณ และ/หรือผ่านการแจ้งเตือนแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ข้อความตัวหนังสือ การแชทแบบโต้ตอบทันที หรือการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ “การสื่อสาร” หมายถึงการแจ้ง การเปิดเผยข้อมูล ข้อตกลง เอกสาร และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ Zipmex มอบให้เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณและการใช้บริการของคุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่): (1) เงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลง นโยบาย หรือเอกสารกำกับอื่น ๆ ทั้งหมดของ Zipmex ที่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) การอัปเดตข้อตกลง นโยบาย หรือเอกสารดังกล่าว (2) ตอบสนองการเรียกร้องหรือข้อซักถามของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ยื่นเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (3) การเปิดเผยข้อมูลหรือคำแถลงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีที่ Zipmex ต้องส่งให้คุณ และ (4) ประวัติบัญชีผู้ใช้ รายละเอียดธุรกรรม การยืนยัน และข้อมูลบัญชีหรือการซื้อขายอื่นใด การสื่อสารมักจะได้รับการส่งในภาษาอังกฤษ และหากคุณไม่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ คุณควรพิจารณาขอใช้บริการผู้แปลภาษาโดยออกค่าใช้จ่ายเอง

(ช) ในการเข้าถึงและเก็บรักษาการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องปฏิบัติตามคุณลักษณะจำเพาะด้านเทคนิคขั้นต่ำที่ Zipmex อาจกำหนดไว้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) คุณลักษณะจำเพาะที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้

(ซ) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการติดต่อ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ หากคุณเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม (หรือหากคุณไม่ได้ให้ความยินยอม) Zipmex อาจจะปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยทันที หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งเอกสารตัวจริงไปให้

(ฌ) คุณรับทราบและยอมรับว่า หาก Zipmex พยายามส่งการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณโดยใช้วิธีใด ๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.16 และคุณไม่ได้รับการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะที่อยู่อีเมลในไฟล์ที่ Zipmex มีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ (หรือถูกปิดกั้นโดยผู้ให้บริการของคุณ) หรือเพราะคุณไม่สามารถรับการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม Zipmex จะถือว่าได้ส่งการสื่อสารให้คุณแล้ว คุณสามารถอัปเดตข้อมูลของคุณได้โดยการล็อกอินเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณและเข้าไปที่การตั้งค่า หรือติดต่อกลุ่มการสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ ไม่ว่าเนื้อหาในข้อ 16.16 นี้จะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม หากการสื่อสารทางอีเมลใด ๆ ถูกส่งคืนกลับมาด้วยเหตุผลของการไม่สามารถนำส่งได้ Zipmex จะยังคงมีสิทธิ์ โดยจะไม่มีการพยายามติดต่อคุณเพิ่มเติมในลักษณะอื่นอีก ในการปิดกั้นสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ จนกว่าคุณจะแจ้งและยืนยันที่อยู่อีเมลใหม่

17. ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

17.1 การแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(ก) คุณตกลงมอบหมายให้ Zipmex เป็นนายหน้าของคุณ ในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือใช้สิทธิในสกุลเงินดิจิทัลทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ที่เป็นคู่ค้ากับ Zipmex ในจำนวนและราคาตามคำสั่งของคุณ ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ ถือครองสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว

(ข) คุณจะต้องชำระ และ/หรือ Zipmex มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าซื้อสกุลเงินดิจิทัล ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ภาษีอากร ค่าบำเหน็จนายหน้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และ/หรือจำหน่ายจ่ายโอนสกุลเงินดิจิทัล และรับชำระเงินค่าขายสกุลเงินดิจิทัล หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากสกุลเงินดิจิทัลรวมทั้งการหักภาษีต่าง ๆ และนำส่งกรมสรรพากร

17.2 การส่งคำสั่งซื้อขาย

(ก) คำสั่งรอการซื้อขายที่ปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ Zipmex เป็นการนำข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับ Zipmex มาผนวกรวมกับข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex โดยระบบจะจัดเรียงคำสั่งตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยไม่คำนึงว่าคำสั่งนั้นจะมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใด และมีหลักการคือ

(1) คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียง ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในลำดับแรกก่อนและถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน

(2) คำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่จะจัดเรียราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า เป็นการเสนอขายในลำดับแรกก่อนและถ้ามีการเสนอขายในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขาย ก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลำดับก่อน

(ข) เมื่อมีคำสั่งซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณนำส่งเข้ามาในระบบ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้ แต่ถ้าคำสั่งนั้น ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะจัดเรียงคำสั่ง ซื้อขายนั้นตามหลักการ Price then Time Priority ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อรอการจับคู่คำสั่งต่อไป

17.3 การชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สิน

เมื่อคำสั่งซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณสามารถจับคู่ซื้อขายได้ ระบบจะดำเนินการปรับปรุงยอดสินทรัพย์ของผู้ใช้ทั้ง Hosted Wallet และกระเป๋าเงินเฟียตในบัญชีซื้อขายให้เป็นปัจจุบันเสมอ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณสั่งถอนทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขาย คุณจะได้รับทรัพย์สินดังกล่าว ภายใน 2 วันทำการของธนาคารพาณิชย์นับแต่วันที่ทำรายการถอนสินทรัพย์

17.4 การเปิดเผยข้อมูล

กรณีที่ Zipmex ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับ Zipmex เพียงแห่งเดียว Zipmex จะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่าง Zipmex กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ทั้งในด้านของความเกี่ยวข้อง (เช่น บริษัทในเครือ) และสัญญาต่างตอบแทน (referral agreement, ข้อสัญญา kickbacks) โดยจะแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Zipmex เพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณก่อนเริ่มใช้บริการ

 ภาคผนวก ก

ธุรกิจต้องห้ามและการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ของคุณ (หรือเว็บไซต์ บริการ และสื่อวัสดุอื่นๆ ของ Zipmex) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจในกลุ่มประเภทดังต่อไปนี้ (“ธุรกิจต้องห้าม”) ตัวอย่างเฉพาะของธุรกิจต้องห้ามที่มีรายการด้านล่างนั้น จะมีไว้เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นรายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดของธุรกิจต้องห้าม หากคุณไม่แน่ใจว่าการใช้บริการของคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องห้ามหรือไม่ หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อกำหนดมีผลบังคับใช้กับคุณ โปรดติดต่อ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/

ธุรกิจต้องห้ามจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่):

บริการด้านการลงทุน การเงิน หรือสินเชื่อ: โบรเกอร์หลักทรัพย์ บริการที่ปรึกษาด้านการลดหนี้หรือการกู้จำนอง ที่ปรึกษาสินเชื่อหรือบริการซ่อมแซม บริการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การเบิกเงินสดจากเช็ค การค้ำประกันผู้ต้องหา องค์กรเก็บเงิน และธุรกิรบริการด้านการลงทุน การเงิน หรือสินเชื่ออื่น ๆ

ยา ยาเสพติด และยาในกลุ่มยาบรรเทาอาการหวัด การขายสิ่งเสพติด สารที่อยู่ภายใต้การควบคุม และอุปกรณ์ใดก็ตามที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตหรือการใช้ยา เช่น กล้องสูบบุหรี่ เครื่องทำไอระเหย และมอระกู่ รวมถึงเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นที่กล่าวอ้างถึงคุณสมบัติทางสุขภาพที่ยังไม่ได้รับอนุมัติหรือตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานกำกับควบคุมกฎระเบียบที่มีในท้องถิ่นและ/หรือประเทศ

สารที่ออกแบบมาเพื่อลอกเลียนสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย: การขายสารใด ๆ ที่ออกฤทธิ์เหมือนกันหรือในลักษณะที่คล้ายกับสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้การกำกับควบคุม การเสนอบริการด้านเวชภัณฑ์หรือยาสั่งจ่ายผ่านทางออนไลน์ การขายอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ดินปืน ระเบิด ดอกไม้ไฟ หรือสารพิษ สารไวไฟ หรือสารรังสีวิทยุ การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานจำหน่ายกัญชาเพื่อการแพทย์หรือเพื่อการสันทนาการ การขายบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องหรือสินค้าหรือบริการที่จำกัดอายุผู้ซื้อ

หลักปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กีดกันการแข่งขัน หรือหลอกลวง: โอกาสในการลงทุนหรือบริการอื่น ๆ ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมูลค่าสูง การขายบริหารใด ๆ โดยที่ผู้ซื้อไม่ได้รับประโยชน์ การนำข้อเสนอของรัฐบาลไปขายทอดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีมูลค่าเพิ่มเติม หรือหลักปฏิบัติอื่นใดที่ Zipmex พิจารณา (ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว) ว่าขาดความเป็นธรรม หลอกลวง หรือกีดกันการแข่งขันสำหรับผู้บริโภค

เนื้อหาและบริการของผู้ใหญ่: การผลิต การเผยแพร่ หรือการขายสื่อลามกและสื่ออนาจารอื่นๆ . การนำเสนอบริการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเพศ (เช่น การค้าประเวณี บริการทางเพศ คุณลักษณะการแชทสดสำหรับผู้ใหญ่)

การตลาดหลายช่องทาง: ธุรกิจพีระมิด การตลาดแบบเครือข่าย และโปรแกรมการตลาดอ้างอิง

การขายสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของดีไซเนอร์หรือแบรนด์ที่ไม่ได้รับอนุญาต การขายสินค้าหรือบริการที่นำเข้าหรือส่งออกโดยผิดกฎหมายหรือถูกโจรกรรมมา และ

ธุรกิจที่ความเสี่ยงสูง: ธุรกิจใดก็ตามที่ Zipmex พิจารณา (ตามดุลยพินิจของบริษัท) แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงในทางการเงิน กฎหมาย หรือความเสี่ยงอื่น ๆ หรือฝ่าฝืนนโยบายของพันธมิตรธนาคารใด ๆ หรือพันธมิตรอื่น ๆ ของ Zipmex

นอกจากนี้ คุณต้องขอความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Zipmex เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมและ/หรือธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้ (“การใช้งานอย่างมีเงื่อนไข”) คุณสามารถขอความยินยอมได้โดยการติดต่อ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ Zipmex อาจจะมอบหรือปฏิเสธความยินยอมดังกล่าว หรืออาจจะระบุข้อกำหนดหรือข้อจำกัดไว้สำหรับความยินยอม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) การกำหนดให้คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความรู้เบื้องต้นเพิ่มเติม และ/หรือการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัด การใช้งานอย่างมีเงื่อนไขจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่):

บริการเกี่ยวกับเงิน: การรับส่งเงิน (รวมถึงการรับส่งสกุลเงินดิจิทัล) ศูนย์ซื้อขายหรือผู้ค้า สกุลเงินหรือสกุลเงินดิจิทัล ผู้ขาย ผู้ออก ผู้บริหารจัดการหรือผู้แลกเปลี่ยนบัตรของขวัญหรือบัตรเติมเงิน ผู้ขายสกุลเงินในเกม การทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือผู้รวมการชำระเงิน หรือการขายทอดบริการใด ๆ

องค์กรการกุศลและศาสนาหรือจิตวิญญาณ: การดำเนินการหรือการยอมรับการบริจาคสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรศาสนาหรือจิตวิญญาณที่แสวงหาผลกำไร

เกมที่ต้องใช้ทักษะ: เกมที่ไม่ก่อให้เกิดการพนันภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือตามกฎหมาย แต่จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและมีการมอบรางวัล