เลือกหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 15 พฤษภาคม 2566

 1. ภาพรวม
  1. 1 บริษัท บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งดําเนินการเว็บไซต์ https://www.zipmex.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์”) และ/หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่บริษัทจัดให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า แพลตฟอร์ม”) สําหรับการทําธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) เพื่อความสะดวกในการใช้ถ้อยคําในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัท เว็บไซต์นี้ และ/หรือแพลตฟอร์ม จะเรียกรวมกันว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา
  1. 2 คุณ บุคคลธรรมดาทั้งหมด (ก) ที่ได้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พวกเรา ด้วยการติดต่อผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เยี่ยมชม หรือผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา (ข) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้รับการส่งต่อเปิดเผยให้แก่เรา เพื่อการใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการอื่นของบริษัท (ซึ่งอาจรวมถึงตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล) จะถือว่าเป็น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้ถ้อยคําในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะเรียกผู้ใช้ว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ
  1. 3 ข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ที่ระบุได้จากข้อมูลดังกล่าวหรือจากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลใดก็ตามที่ได้รับการนิยามว่าเป็น ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และกฎหมายประกอบอื่น
  1. 4 การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรับรองว่าคุณสามารถที่จะมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา เราขอแนะนําให้คุณอ่านและทําความเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะดำเนินการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อย่างละเอียด และทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มหรือไม่ก็ตาม เราจะถือว่า คุณยืนยันแล้วว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว
  1. 5 การใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หากคุณเยี่ยมชมลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา หรือลิงก์ใด ๆ ของพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระของเว็บไซต์และ/หรือแพลต ฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งเราไม่สามารถให้การรับประกันหรือรับรองใด เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวได้
  1. 6 ภาษา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทําขึ้นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่ข้อความขัดกัน ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ
 2. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

  2.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอธิบายเหตุผลเบื้องหลังและวิธีการของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ประโยชน์ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการโอนข้อมูลดังกล่าวข้ามพรมแดน และ/หรือการประมวลผลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะระบุสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงทางเลือกของคุณเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อใช้บริการของเรา
  2.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวกําหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เราอาจจะเก็บรวบรวมผ่านการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียนของคุณกับเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม และ/หรือการที่คุณใช้บริการที่เราเสนอ รวมถึงวิธีที่เราจะประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนั้น

 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  3.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล พวกเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 3 แหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ดังนี้:
  3.1.1. เก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ. เมื่อคุณติดต่อมาหาพวกเรา ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย (ทั้งที่เป็นช่องทาง online หรือ offline) หรือคุณล็อกอินเข้าเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม ลงทะเบียนสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือใช้บริการใดที่พวกเราจัดหาให้ พวกเราจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยเฉพาะ ในกรณีผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนให้แก่พวกเรา พวกเราจะถือว่า เมื่อคุณนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่พวกเรา คุณได้ให้คำรับรองแก่พวกเราแล้วว่า พวกเราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

3.1.2. เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติด้วยระบบ. เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม หรือล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา ระบบของเราจะเก็บ และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ

3.1.3. เก็บรวบรวมโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น. พวกเราอาจเก็บ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลอันชอบด้วยกฎหมายอื่นของบุคคลภายนอก หรือพันธมิตรของเรา สื่อสังคมออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น

3.1.3. ข้อมูลส่วนบุคลคที่เราเก็บ รวบรวม และใช้: เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของเรา พวกเราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ของคุณ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เราอาจมี รวมถึงเพื่อการใช้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายที่พวกเราอาจมีกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม มีดังนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่คุณใช้สำหรับการเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิว เตอร์ (IP address หรือ Mac address) คุกกี้  รหัสประจำอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลการเชื่อมต่อ ประวัติการค้นหาและการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ค่าเขตเวลา (Time zone) และสถานที่ตั้ง (Location Data) ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่วยให้เราสามารถประเมินยืนยันได้ว่า คุณมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเราหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ติดต่อ หรือเอกสารแสดงตนใดๆ ซึ่งออกให้โดยประเทศหรือรัฐบาลของคุณ เพื่อยืนยันข้อมูลแสดงตนของคุณ ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่พวกเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายของหน่วย งานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว การเปรียบเทียบแบบจำลองใบหน้า ซึ่งคุณมีหน้าที่ต้องนำส่งให้แก่เรา ในลักษณะของ Live Selfie ซึ่งระบบของเราต้องใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลชีวภาพของคุณที่เก็บไว้ในเอกสารแสงตนของคุณ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อาศัย เบอร์โทรศัพท์ อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์อื่น
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อมูลการศึกษาและข้อมูลการทำงาน ผลการทดสอบความเหมาะสมในการลงทุน ระดับการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ ที่ประเมินโดยระบบของเรา และการจัดระดับความเสี่ยงด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเรามีหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บ รวบรวม และใช้ก่อนการตัดสินใจพิจารณารับเป็นลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล KYC, CDD, FATCA และการประเมินความเสี่ยงอื่นๆ)
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ และหลักฐานการมีรายได้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักฐานแสดงเงินเดือน)
ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เลขรหัสผู้ใช้งาน ข้อมูลการ Log-in ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลการทำธุรกรรมอื่นที่คุณทำบนเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการวางคำสั่ง การส่งมอบเงิน หรือสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลประวัติธุรกรรมอื่น)
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณอาจให้แก่ พวกเรา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือให้เพื่อการบริหารจัดการข้อร้องเรียน การฟังความเห็น หรือการติดต่อกลับ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ระบุในแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่คุณกรอกให้แก่เรา

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือบริการของเรา พวกเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามความจําเป็นจากกล่องจดหมายของเรา หรือในลักษณะอื่นใด ที่เราพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มและบริการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือตามที่กําหนดโดยคําสั่งศาลใด ๆ กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับทางปกครอง หรือคําสั่งใด ๆ ของหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจอื่นใด

3.4 คุกกี้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกประสิทธิภาพของการให้บริการของเรา ทั้งนี้ คุกกี้คือหน่วยข้อมูลจํานวนเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้จะถูกส่งไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเฉพาะเวลาที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา

บราวเซอร์ทั่วไปถูกออกแบบมาเพื่อยอมรับการส่งคุกกี้ แต่ทั้งนี้คุณสามารถเลือกที่จะตั้งเบราว์เซอร์ให้ปิดใช้งานคุกกี้ได้ แต่หากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถเปิดใช้งานหรือใช้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเราได้

4. วัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และโดยอ้างอิงความชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้:

4.1.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งเรามีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่คุณอาจเรียกร้องให้พวกเราดำเนินการ หรือที่พวกเรารับประกันที่จะดำเนินการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้

(ก)    เพื่อการตอบสนองและตอบกลับ กรณีที่คุณขอข้อมูลใดเกี่ยวกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการมายังพวกเราผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ

(ข) เพื่อการยืนยันคุณสมบัติของคุณ ก่อนการรับเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัท โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ เพื่อการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนของคุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของพวกเรา และเพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณสมบัติในการเป็นผู้ใช้บริการระดับ VIP ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข

(ค) เพื่อให้บริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประสานงาน และการสนับสนุนในการทำธุรกรรมที่คุณอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา ตั้งแต่การวางคำสั่ง จนถึงการชำระราคาและส่งมอบตามคำสั่ง

(ง) เพื่อการให้บริการอื่น หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่คุณอาจร้องขอจากเรา หรือการพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมที่เราอาจจัดขึ้นและคุณเข้าร่วม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่เรากำหนดไว้สำหรับลูกค้า VIP

4.1.2 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเรามีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม และเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว พวกเรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งการประมวลผลดังกล่าวรวมถึงการประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ย่อย ดังนี้

(ก)   เพื่อการดำเนินกระบวนการยืนยันตรวจสอบตัวตนของคุณ ผ่านกระบวนการทำความรู้จักตัวตนของผู้ใช้บริการ และ/หรือการตรวจสอบสถานะของผู้ใช้บริการ (รวมถึงการประเมินระดับความเสี่ยงด้านการ ฟอกเงิน) ซึ่งเรามีหน้าที่ภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายย่อยอื่น ต้องดำเนินการก่อนการรับผู้ใช้บริการเป็นลูกค้า

(ข) เพื่อการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมทรัพย์สินดิจิทัล รวมถึงธุรกรรมต้องสงสัยให้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น โดยเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) เพื่อการดำเนินกระบวนการในการจัดทำเอกสารด้านบัญชีและการชำระภาษี ตามที่เราอาจมีหน้าที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีและภาษี

(ง) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้กฎหมาย หรือกฎระเบียบย่อย คำสั่ง คำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4.1.3 ฐานการประมวลผลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเราอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบรรลุสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเราในบางสถานการณ์ โดยที่เรารับประกันไม่ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของคุณเกินสมควร ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจรวมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้

(ก) การเก็บสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา และการใช้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราอาจดำเนินการเพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงาน ของเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม

(ข) การปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของคุณให้มากขึ้น หรือการดำเนินการจัดประเภทของลูกค้าหรือผู้ใช้ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการภาพรวม และการปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเราให้ดีขึ้น

(ค) การตรวจสอบ ติดตามและตรวจสอบภายในสำหรับกรณีฉ้อโกง หรือการดำเนินธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือต้องสงสัยที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา โดยเป็นการดำเนินการ โดยสอดคล้องกับ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรอบการตรวจสอบสภาวะตลาด ที่เราอาจกำหนดขึ้น

(ง) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งคุณอาจร้องเรียนมายังพวกเรา หรือที่พวกเราจำเป็นต้องดำเนินการต่อคุณ

4.1.4. ฐานความยินยอม ซึ่งคุณอาจให้แก่บริษัทสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งกรณีได้รับความยินยอมดังกล่าว บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่คุณให้ความยินยอมนั้น ทั้งนี้โดยหลักการเราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

(ก) เพื่อการประมวลผลข้อมูลชีวภาพ โดยเฉพาแบบจำลองใบหน้า ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ทั้งนี้เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการยืนยันตัวตนของคุณ ตามหน้าที่ที่เรามีภายใต้กฎหมาย โดยหากคุณไม่ให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธการรับคุณเป็นลูกค้า

(ข) เพื่อการติดต่อไปยังคุณเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการที่คุณอาจสนใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อการส่งข้อมูลการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ เพื่อรับประกันว่า คุณจะได้รับการแจ้งข่าวสารที่ทันสมัยและเหมาะสมกับคุณตลอดเวลา

4.2 ผลของการที่คุณอาจไม่อนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมา ในกรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ เรา เพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงบริการบางส่วนของเราได้ และในบางกรณี เราอาจไม่สามารถรับการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน หรือการสมัครเป็นลูกค้าของคุณ หรือไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เรามีความจำเป็นอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามจุดประสงค์ที่มีฐานกฎหมายรองรับตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (โดยเฉพาะ ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงมีฐานะเป็นผู้ใช้งานของเว็บไซต์ แพลฟอร์ม และ/หรือบริการอื่นของเรา) และเพื่อจุดประสงค์ การก่อสิทธิและการใช้สิทธิในการฟ้องร้องต่อสู่คดี เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตลอดระยะเวลาแห่งอายุ ความถึง 10 ปีนับจากวันที่เกิดธุรกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างคุณและเรา นอกจากนี้หากเรามีหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่ต้อง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลายาวนานกว่านั้น เราย่อมมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ผู้ที่อาจได้รับการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลต่อไปนี้:

6.1.1 บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ (1) ที่ช่วยเราดําเนินการเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือจัดการธุรกิจของเรา หรือให้บริการแก่คุณ หรือ (2) ที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความเหมาะสม และจำเป็นเพื่อรับประกันความสำเร็จในการดำเนินธุรกรรมตามคำสั่งที่คุณให้แก่เรา

6.1.2 หน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเราอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง หรือคำพิพากษา ของหน่วยงานศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรัฐอื่น ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเหล่านั้น ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.1.3 บุคคลอื่นที่คุณอาจให้ความยินยอมแก่เราในการเปิดเผยข้อมูล

6.2 หน้าที่ในการรักษาความลับ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยไปยังบุคคลที่สามอื่น ๆ เราจะรับรองถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดการการรักษาความลับ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น

6.3 การถ่ายโอนข้ามพรมแดน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการถ่ายโอนอย่างปลอดภัย และให้ผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมาย

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรานํามาตรการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ และทางเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราและ/หรือแพลตฟอร์มนั้นปราศจากการรบกวนโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราอาจใช้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:มาตรการทางกายภาพ: บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการล็อคและรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

7.1 มาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์: ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อเก็บข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวด

7.2 มาตรการด้านการบริหารจัดการ: เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และพนักงานเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณภายในของเราเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

7.3 มาตรการทางเทคนิค: เทคนิคการเข้ารหัส เช่น การเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer อาจถูกนํามาใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.4 มาตรการอื่น ๆ: เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายของเราได้รับการป้องกันด้วย “ไฟร์วอลล์” ที่เหมาะสม

8. สิทธิของคุณ

8.1 ภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่:สิทธิที่จะได้รับแจ้ง คุณมีสิทธิได้รับการแจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับแจ้งผลกระทบกรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เมื่อคุณเข้าทำสัญญากับเรา ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ข้อมูลของบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยและส่งต่อ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารมายังเราในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

8.2 สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่เราได้ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ภายใต้เงื่อนไขที่ เราอาจสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการตามที่ได้รับการอนุญาตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ในกรณีที่เรามีแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยอัตโนมัติ: (1) คุณอาจมีสิทธิที่จะขอให้ถ่ายถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่นโดยอัตโนมัติ และ (2) คุณอาจมีสิทธิที่จะขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่มีข้อจํากัดทางเทคโนโลยี

8.4 สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ ซึ่งเราอ้างการประมวลผลข้อมูลด้วยฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

8.5 สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

8.6 สิทธิในการลบ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบหรือปกปิดชื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ตามกรณีต่อไปนี้: (1) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์การประมวลผลอีกต่อไป (2) เมื่อความยินยอมถูกเพิกถอน (3) คุณคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และเราไม่มีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถหักล้างการคัดค้านดังกล่าวเพื่อประมวลผลต่อไปได้ และ (4) กระบวนการประมวลผลไม่เป็นไปตามกฎหมาย

8.7 สิทธิในการจํากัดหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะจํากัดหรือขอให้ระงับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลในกรณีต่อไปนี้: (1) ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ภายใต้สิทธิในการร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน (2) สําหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตอนแรกมีคําร้องขอลบ แต่ตามมาด้วยคําร้องขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดการประมวลผลแทน (3) สําหรับกรณีที่ข้อกําหนดการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลง แต่คุณได้ร้องขอข้อจํากัดการประมวลผลเพิ่มเติมเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย และ (4) ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

8.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากการเพิกถอนดังกล่าวไม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ให้ผลประโยชน์แก่คุณ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กรณีการถอนความยินยอมกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว แบบจำลองใบหน้า เราอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธการดำเนินการขอเพิกถอนความยินยอม โดยเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.9 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน คุณมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอํานาจในกรณีที่เราดําเนินการผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

9. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวและได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านอีเมลหรือผ่านการเผยแพร่ซึ่งจะมีผลในวันที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เมื่อมีการเผยแพร่ฉบับปรับปรุงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มต่อไปของคุณจะบ่งชี้และแสดงให้เห็นว่า คุณได้อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว

10. การติดต่อสื่อสารกับเรา

หากคุณมีคําร้องขอ ความคิดเห็น หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณภายใต้กฎหมาย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 16 โซน 16BC ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ [email protected] ซึ่งเป็นอีเมลที่ถูกต้องและเป็นทางการที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา